اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • دانشکده منهدسی برق و کامپیوتر ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
  • 299 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال 1396←1398
  • دانشکده منهدسی برق و کامپیوتر ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1377 ← 1383

M.Sc ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، معماری کامپیوتر

1374 ← 1377

کارشناسی ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، کامپیوتر-سخت افزار

1370 ← 1374

فعالیت های علمی