اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک

بهنام بهرک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4305
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی شبکه های بی سیم 8101737 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه 3 8101453 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه