اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک

بهنام بهرک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4305
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مبانی شبکه های بی سیم 8101737 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه 3 8101453 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1