اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
  • 19 ارجاعات

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی