اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4906
اتاق: 1-402
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/03 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در نرم افزار 4 8101803 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه