اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 4906
اتاق : 1-402

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی