اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر 

,استادیار
 • , Committee Member, Transmission Security (TS) Subcommittee, Power System Operation (PSO) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • , Committee Member, Reliability, Risk, and Probability Applications (RRPA) Subcommittee, Power System Analysis, Computing and Economics (PSACE) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • پژوهشگاه نیرو , عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • بخش ایران IEEE , عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران , عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر داشگاه تهران , عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • نجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران , عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیریت بخش مهندسی قدرت
 • , Proctor to guide and oversee competing teams for the IEEEXtreme 10.0
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , نماینده دانشکده جهت مذاکره با دفتر تحقیقات شرکت توانیر
 • گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان , عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • پژوهشکاه نیرو , عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • سیگره ایران , عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 880112447
اتاق : ساختمان فشارقوی-35

پروفایل

 • سیگره ایران , عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • پژوهشکاه نیرو , عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان , عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , نماینده دانشکده جهت مذاکره با دفتر تحقیقات شرکت توانیر
 • , Proctor to guide and oversee competing teams for the IEEEXtreme 10.0
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیریت بخش مهندسی قدرت
 • نجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران , عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر داشگاه تهران , عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران , عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • بخش ایران IEEE , عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • پژوهشگاه نیرو , عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی
 • , Committee Member, Reliability, Risk, and Probability Applications (RRPA) Subcommittee, Power System Analysis, Computing and Economics (PSACE) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • , Committee Member, Transmission Security (TS) Subcommittee, Power System Operation (PSO) Committee, IEEE Power & Energy Society

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی