اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرخ آرزم

فرخ آرزم (بازنشسته)

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی