اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4176
اتاق : 2-711
  • 1263 ارجاعات
  • 18 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران , عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشگاه تهران , عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران
  • پردیس دانشکده های فنی , عضویت چهاردهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران
  • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد , تهران , مهندسی برق

1348 ← 1352

Ph.D , تهران , مهندسی برق

1369 ← 1373

فعالیت های علمی