اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
  • 85 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی