اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 4995
اتاق : 2-611
  • 76 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسوول نشستهای بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

M.Sc , دانشگاه اصفهان , مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

Ph.D , صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

فعالیت های علمی