اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی 

,دانشیار
  • انجمن مکاترونیک ایران , عضو هییت مدیره و دبیر انجمن مکاترونیک ایران
  • آزمایشگاه مکاترونیک , سرپرستی آزمایشگاه مکاترونیک
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

  • دانشکده برق و کامپیوتر , مدیریت گروه کنترل دانشکده برق و کامپیوتر
  • آزمایشگاه مکاترونیک , سرپرستی آزمایشگاه مکاترونیک
  • دانشگاه تربیت مدرس , عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
  • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
  • انجمن مکاترونیک ایران , عضو هییت مدیره و دبیر انجمن مکاترونیک ایران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی برق

1368 ← 1372

M.Sc , صنعتی امیر کبیر , مهندسی برق

1373 ← 1375

Ph.D , Texas A&M , مهندسی برق

1378 ← 1381

فعالیت های علمی