اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1363 ← 1368

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1369 ← 1372

Ph.D ، دانشگاه صنعتی توکیوTokyo Institute of Technology ، مهندسی کامپیوتر-الگوریتم

1375 ← 1379

فعالیت های علمی