اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد قنبری

محمد قنبری

محمد قنبری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 9773
اتاق: 2-719
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه ویدیو روی شبکه پژوهشی 61119776 ساختمن قدیم،طبقه اول
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه