اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابراهیمی نیا تخمین دینامیکی ارتباطات مغزی با استفاده‌ی توام از داده‌های EEG و fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
رقیه احمدی مکان یابی اتوماتیک پلاک موتورسیکلت در تصاویر کارشناسی ارشد 1386/06/27
رقیه احمدی مکان یابی اتوماتیک پلاک موتور سیکلت در تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرمین ایرجی مقایسه کشیدگی انتشار برروی افراد سالم و بیمار کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
الهه یارقلی کدگشایی حالت‏های مغز با استفاده از مدل‏های احتمالاتی گرافی و ارتباطات کارکردی مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی دکتری دانلود 1395/05/12
شقایق اسحاقیان تحلیل الگوی مکانی فعالیت مغز در تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیسی با استفاده از روش های دسته بندی الگو کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
سمیه اسدی جوزانی مقایسه سوبرتری کارکردی مغز در افراد سالم و بیماران اسکیزوفرنی با استفاده از تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
بابک افشین پور تخمیـن مـدل نویز فراکتـالی در سریهای زمانی fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک افشین پور روشی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای ارزیابی روش‌های تشخیص فعالیت در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی دکتری دانلود 1389/07/05
فرانک اکبری فر تحلیل مؤلفه های مستقل در تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیسی با شرط حصول بیشترین سیگنال به نویز در نگاشت فعالیت کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
لادن امینی توسعه گراف اتصال دیفرانسیلی برای تشخیص نواحی مغزی درگیر در بیماری صرع دکتری دانلود 1389/09/10
میثم بشیرپور کاهش نویز تصویر با استفاده از Total Variation بهینه برای ملاکهای درکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
علی بشیر گنبدی آنالیز ارتباطات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران صرعی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی در حالت استراحت و داده های DTI کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/25
محسن بهرامی آنالیز و مقایسه ارتباطات کارکردی حالت استراحت داده fMRI در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
وحید تیموری پیشنهاد و بررسی نقش یک فیلتر مکانی با پهنای تطبیقی برای بهبود تشخیص مناطق فعال در تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید تیموری پیشنهاد و بررسی نقش ی� فیلتر م�انی با پهنای تطبیقی برای بهبود تشخیص مناطق فعال در تصویر برداری �ار �ردی تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد 1385
علی خادم گسترش روشی غیرخطی مبتنی بر تئوری اطلاعات و شبکه عصبی برای تخمین ارتباطات مغزی به کمک سیگنال‌های EEG دکتری دانلود 1393/05/27
افسون خدایی تحلیل وابستگی های بین داده های تصویربرداری ساختاری و کارکردی در بیماران اسکیزوفرنیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/03
مهدی دبیرنیا بررسی و مقایسه ارتباط مغزی در بین افراد سالم و معتاد در ولع مصرف القا شده با نشانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
امیرحسین ریاضی ارزیابی ارتباطات مغزی در صرع با استفاده از الگوریتم ترکیبی آنالیز همبستگی متقابل و آنالیز مولفه های مستقل بر داده های fMRI و DTI کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
سعید رضاجو پیاده سازی بخش بازسازی تصویر در سیستم مقطع نگاری امپدانس الکتریکی جهت تحقق سخت افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
محمدرضا رضائیان بهینه سازی پروتکل تصویربرداری تشدید مغناطیسی با استفاده از عامل کنتراست PARACEST دکتری دانلود 1395/05/04
فرشاد رفیعی کدگشایی مغز با استفاده از توصیفگرهای حوزه مکان بوسیله تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
علیرضا سجودی تحلیل ارتباطات کارکردی حالت استراحت مغز در تصاویرکارکردی تشدید مغناطیسی در دو گروه سالم و افسرده مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
سمیه سلطانیان زاده بررسی ارتباط ولع مصرف القائی با تعامالت شبکه ی پیش فرض و شبکه ی کنترل اجرایی در افراد معتاد با استفاده از تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی در حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/03
محمد سلیمانی تشخیص مناطق فعال در تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی ( FMRI ) با استفاده توأم از داده‌های مکانی و داده‌های اشخاص ( سوژه های) مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد سلیمانی تشخیص مناطق فعال مغز در تصاویر عمل�ردی تشدید مغناطیسی FMRI با استفاده توام از داده های م�انی و داده های اشخاص (سوژه های ) مختلف کارشناسی ارشد 1385
محمد شمس بکارگیری همبستگی کانونی و آزمون نسبت درستنمایی تعمیم یافته برای تحلیل داده های گروهی FMRI کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد شمس Data Driven Estimation of Brain Connectivity in Multi-Subject fMRI Studies دکتری دانلود 1394/06/31
دانش شهنازیان مقایسه ارتباطات مغزی در افراد وابسته به الکل و افراد سالم با استفاده از داده های EEG و روش علیت گرنجر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/20
هادی صباحی آنالیز تومور مغزی GBM با استفاده از شاخص های ناهمسانگردی انتشار در تصویر برداری تانسور انتشار کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/09
میثم عرفانی شیر آباد ارزیابی پارامترهای مخزنی و زون بندی مخزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مرضیه فریدونی ردیابی ناهنجاری در بیماری صرع با استفاده از روش های تصویربرداری DTI و fMRI حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
فاطمه فرهادی بررسی تغییرات شاخص‌های تحریک‌پذیری قشر مغز بیماران تحت درمان با متادون در مواجهه با نشانه‌های مواد افیونی با بهره‌گیری از آنالیز گروهی سیگنال EMGدر حوزه‌ی تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/30
ندا کاظمیان امیری طراحی موتور سخت افزاری بهینه برای اجرای مؤثر کدک های صوتی در ادوات قابل حمل کارشناسی ارشد دانلود 1386
ندا کاظمیان امیری طراحی موتور سخت افزاری بهینه برای اجرای موثر کدک های صوتی در ادوات قابل حمل کارشناسی ارشد 1386/07/14
شهاب کدخدائیان بختیاری شناسایی و تخمین شبکه های فعال مغز در حالت استراحت با استفاده از نمایش فضای حالت و داده MRI کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
فریبا کناررنگی موقعیت یابی بهینه کویل تحریک در تحریک مغناطیسی جمجمه با استفاده از تصاویر تانسور انتشار تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
امیر احسان لشکری پیاده سازی، ارزیابی و مقایسه الگوریتم همبستگی کانونی تعمیم یافته و سایر الگوریتم های توسعه یافته در زمینه ی آشکارسازی ارتباطات کارکردی مغز بین دادگان fMRI حالت استراحت بیماران دارای اختلال کاهش توجه و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
احسان مجیدی بررسی ارتباطات مغزی در حالت استراحت با استفاده از سیگنال EEG کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
علیرضا محمدی نژاد کیسمی شبیه سازی تصویر برداری تشدید مغناطیسی از نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/25
فاطمه مختاری کدگشایی حالت های مغز با استفاده از گراف های ارتباط کارکردی داده fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
سمیه ملکی بالاجو آشکارسازی مناطق فعال مغز و تخمین توام پاسخ همودینامیک در مناطق همگن کارکردی در تصاویرfMRI برای مطالعات ولع مصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
محدثه منتجبی آنالیز داده های fMRI حالت استراحت با استفاده از روش های زما ن فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
مریم نجفی راشد جمع آوری داده و تحلیل اندازه گیری های تحریک پذیری قشر حرکتی در میان داوطلبان سالم و بیمار تحت درمان با متادون کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13

نام نوع تلفن آدرس
نگاشت مغز پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI) 8101969 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیستم های تصویرگر پزشکی 8101963 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1395
سیستمهای تصویر برداری کارکردی پزشکی 8101657 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 8101708 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
تصویرگری پزشکی باتشدیدمغناطیس 8101466 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
سیستم های تصویرپزشکی 8101405 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1