اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

M.Sc ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

Ph.D ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق

1376 ← 1382

فعالیت های علمی