اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، مریلند ، علوم کامپیوتر

1391 ← 1393

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1385

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی