اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • انفورماتیک دانشکده ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
  • مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران ، معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1393←1396
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی

1378 ← 1385

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی