اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 9717
اتاق : 2-309
  • 153 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • انفورماتیک دانشکده , سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران , معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1372 ← 1376

M.Sc , صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1376 ← 1378

Ph.D , صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی

1378 ← 1385

فعالیت های علمی