اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309