اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف

حسن منصف    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4913
اتاق: 2-733
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدرضا اباذری مشارکت بهینه‌ی واحد‌های بادی نفوذ بالا در کنترل فرکانس شبکه‌های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
حسن آبنیکی بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سینا احسانی بهره برداری بهینه از واحدهای تولید پراکنده با توجه به پارامترهای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
رحمت اعظمی تخصیص تلفات انتقال در سیستم¬های قدرت مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
احمد الدهلکی Transmission Expansion Planning Objected to Congestion Alleviation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
اصغر امیریان توسعة احتمالاتی نصب هم‌زمان سیم گارد و برقگیر در خطوط با تنوع جغرافیایی- اقلیمی زیاد با در نظر گرفتن پارامترهای بهره‌برداری و ارزش خاموشی کارشناسی ارشد دانلود 1393
رامین انصاری جایابی بهینه واحد های تولید پراکنده در شبکه توزیع بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
امجد انوری مقدم مدیریت یکپارچه بهینه انرژی در ریزشبکه های هوشمند با استفاده از سیستم های چندعاملی دکتری دانلود 1394/03/03
حمید آهنگ آزمایشگر دیجیتالی رله های دیستانی کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا باصری طراحی فیلتر فعال با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیر باقری برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع انرژی پراکنده دکتری دانلود 1394/06/24
احمد بانشی بررسی عدم قطعیت در تولید نیروگاه بادی با استفاده از مفهوم آنتروپی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
مجید باوفا ورود و خروج اقتصادی واحد های تولید نیرو با توجه به محدودیت های امنیت شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
امیرحسین بوجار آرانی بهبود رزرو چرخان با استفاده از برنامه های پاسخگوئی بار کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
مهدی پرویزی مساعد طراحی کنترل کننده‌ی مرکزی یک ریزشبکه‌ی هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
ابراهیم پوریافر بررسی فلیکرولتاژ در مناطق صنعتی و راهکارهای جبران آن توسط عناصرCUSTOM POWER , FACTS کارشناسی ارشد دانلود 1383
آرش تعویقی بررسی و شبیه‌سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) و تأثیر آن بر بهبود کمبود ولتاژ سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
سعید جبروتی کاهش تلفات در سیستم توزیع با در نظر گرفتن تجدید آرایش بهینه سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/08
رسول جعفری بررسی الگوریتم های تست رله دیستانس و طراحی شبیه ساز �امپیوتری تست کارشناسی ارشد 1386
رسول جعفری بررسی الگوریتم های تست رله دیستانس و طراحی شبیه ساز کامپیوتری تست کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود جعفری جایابی بهینه کلیدهای بازبست در شبکه های توزیع مجهز به تولید پراکنده با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
میثم جعفری نوکندی تخصیص هزینه های شبکه انتقال در شبکه قدرت تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1384
میثم جعفری نوکندی برنامه‌ریزی کوتاه مدت تولید و رزرو با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان مطلوب مصرف‌کنندگان دکتری دانلود 1389/11/04
محمد رضا جلیلوند کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های جزیره‌ای متشکل از سیستم‌های تولید تجدیدپذیر غیردائمی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
محمدصادق جوادی اصطهباناتی در مدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قیود امنیت در سیستم¬های قدرت مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/26
محمد خدایار شوطی برنامه ریزی همزمان انرژی ورزرو چرخان درسیستم مرکب تولید وانتقال با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان مطلوب مصرف کنندگان کارشناسی ارشد 1390/03/29
محمد خدایاری شوطی برنامه‌ریزی همزمان انرژی و رزرو چرخان در سیستم مرکب تولید و انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مطلوب مصرف‌کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/29
جواد خدابخش �نترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موج� کارشناسی ارشد 1385
جواد خدابخش کنترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید خلیق ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت مجهز به واحد خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
علیرضا خواجه ورود و خروج واحدهای حرارتی در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1384
پویان خواجوی برنامه های پاسخگویی بار و تاثیر شبکه هوشمند بر اجرای این برنامه ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/20
سعید ذوالفقاری مقدم برنامه ریزی کوتاه مدت توسعه تولید و انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
امین رجبی مدلسازی و شبیه سازی برپایی بازار توان راکتیو در یک سیستم تجدید ساختاریافته با توجه به شاخص های قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1386/07/10
امین رجبی مدلسازی و شبیه سازی بر پایی بازار توان راکتیو در یک سیستم تجدید ساختار یافته با توجه به شاخص های قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1386
داود رضائی مدلسازی و کنترل درجه حرارت بخار فوق داغ در واحد بخاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضی رضوان فر جایابی و تعیین مشخصات ترانسفورماتور جابجاگر فاز جهت رفع پرشدگی خطوط انتقال در سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
بابک یزدی مشارکت واحدهای تجدیدپذیر بادی در کنترل فرکانس شبکه های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مجتبی سجادی تاثیر نوع کنترل ریزشبکه در حالت جزیره ‏ای بر پایداری ولتاژ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فهیمه سرافراز پیش بینی احتمالی قیمت حاشیه ای محلی با در نظر گرفتن نایقینی بار کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
سپهر سعادتمند برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/15
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فرکانسی سیستم زمین و تاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فر�انسی سیستم زمین وتاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد 1385
حسین صابری برنامه ریزی احتمالاتی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن مزارع بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد صادقی راد مدل سازی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا دکتری دانلود 1388/06/24
امین طاهری اسبق تشخیص جریان هجومی در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبکه های فازی - عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرتضی طاهر خانی برنامه ریزی توسعه تولید در محیط تجدیدساختاریافته کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/25
سید محمد جعفر طباطبایی برپایی بازار رقابتی ذخیره گردان با توجه به ارزش قابلیت اطمینان در سیستم ها قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
محمد طحان تشخیص خطا در سیستم HVDC کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
حسن غریب پور کاهش نوسان در سیستم های قدرت با استفاده از جبران ساز UPFC کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
وحید غلامرضائی کنترل فرکانس در شبکه‌های مجهز به واحدهای بادی با ضریب نفوذ بالا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امیر فرجی فرد برنامه ریزی گسترش تولید یک بازیگر در محیط بازار چند انحصاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
فرید فرمانی مدل‌سازی ریزشبکه با حضور خودروهای هیبریدی و با در نظر گرفتن برنامه‌های پاسخ‌گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
امیر قاسم خانی طراحی بهینه سیستم مدیریت ناحیه گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
امین قاسم دوست بهره برداری و کنترل مزارع بادی در حضور ذخیره کننده های انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
مهدی قاضوی دوزین کنترل و مانیتورینگ توزیع بهینه توان راکتیو در سطح شبکه توزیع هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حمیدرضا قربانی جزین تخمین و ارزیابی تلفات توان و انرژی در سطح شبکه‌های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
احسان کرمی مدیریت پرشدگی در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
علی کریمی ارزیابی منابع بادی در بازار برق با توجه به عدم‌قطعیت در تولید کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/30
محسن کر یمان محمد مدلسازی و شبیه سازی و جایابی CSRT در سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهزاد کیوانی عیدی بازبست تطبیقی تک فاز با در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمد رضا مزیدی برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه از شبکه‌های توزیع هوشمند در حضور گسترده منابع انرژی پراکنده دکتری دانلود 1395/10/06
محمد احسان مسیبیان تاثیر نیروگاه های بادی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با توجه به عدم قطعیت در تولید کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
نیکی مسلمی پیش بینی بار بلند مدت در شبکه های توزیع کارشناسی دانلود 1377
مهدی مظهری طراحی دینامیک بلند‌مدت سیستم توزیع بر مبنای تئوری‌های جدید اقتصادی در محیط‌های تجدید‌ساختاریافته کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مهدی معارف بهره برداری از نیروگاه های بادی با در نظر گرفتن بهبود شاخصه های قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/13
محمدرضا مقدمیان بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به هارمونیک های شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1382
میثم مهدوی برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با مدل سازی اثرات تعمیر و نگهداری خطوط و قابلیت اطمینان سیستم انتقال دکتری دانلود 1394/08/30
اکبر موسوی تشخیص خطا در سیستم HVDC با استفاده از روش امواج سیار کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/18
محمدامین نظری اتصال مزارع بادی بزرگ به شبکه و تعیین ظرفیت خط انتقال آن‌ها با در نظرگرفتن قیود قابلیت اطمینان و جنبه‌های اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
رضا یوسفیان جایابی تعیین ظرفیت واحدهای تولید پراکنده با تکیه بر افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
میلاد یوسفی گل افشانی Transmission Expansion Planning Considering Transmission Switching کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29

نام نوع تلفن آدرس
مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت پژوهشی ساختمان جدید، 303
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی سیستمهای قدرت 1 8101109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
بررسی سیستمهای قدرت 2 8101111 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
بهره برداری ازسیستمهای قدرت 8101121 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه