اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • دانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • پردیس دانشکده های فنی ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733

پروفایل

  • پردیس دانشکده های فنی ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده 1395←…
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دبیر دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←1394
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1395
  • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1394←1395
  • دانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق 1393←…
  • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1360 ← 1364

M.Sc ، تهران ، برق قدرت

1364 ← 1368

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1371 ← 1375

فعالیت های علمی