اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف 

,استاد
 • دانشکده برق و کامپیوتر , معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • پردیس دانشکده های فنی , دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4913
اتاق : 2-733

پروفایل

 • پردیس دانشکده های فنی , دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , دبیر دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • دانشکده برق و کامپیوتر , معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
 • دانشگاه تهران , دبیر چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیریت بخش قدرت
 • دانشکده برق و کامپیوتر , مدیریت بخش قدرت
 • دانشکده برق و کامپیوتر , مدیر بخش قدرت
 • مرکز تحقیقات نیرو , پژوهشی تحقیقاتی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران , کارشناسی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , برق قدرت

1360 ← 1364

M.Sc , تهران , برق قدرت

1364 ← 1368

Ph.D , صنعتی شریف , برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D , صنعتی شریف , برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D , صنعتی شریف , برق قدرت

1371 ← 1375

فعالیت های علمی