اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4909
اتاق: 2-509
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احسان آبادی تحلیل تصاویر چند مدالیته تشدید مغناطیسی برای بررسی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/05
علیرضا آخوندی اصل طراحی و پیاده سازی آلگوریتم ونرم افزارمناسب برای سیستم رباتیکی جراحی مغزواعصاب کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا آخوندی اصل بخش‌بندی همزمان ساختارهای مغزی با استفاده از معادلات دیفرانسیل پاره‌ای هندسی دکتری دانلود 1388/07/07
آرمین ایرجی مقایسه کشیدگی انتشار برروی افراد سالم و بیمار کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
حسین ایزدی تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/25
شقایق اسحاقیان تحلیل الگوی مکانی فعالیت مغز در تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیسی با استفاده از روش های دسته بندی الگو کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
محمد اسمعیل زاده فریدنی آنالیز شکل جهت تعیین هیپوکمپ معیوب در بیماری صرع لُب گیجگاهی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
سمانه اسمعیلی سهی تحلیل دوره‌های اسپایک در سیگنال EEG موش مصروع به روش‌های تحلیل مبتنی بر مدل کلاسیک و بیزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
بهرام اشجعی طراحی سیستم هوشمند برای تفکیک بافتهای طبیعی و غیر طبیعی مغز انسان از روی تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1375
بابک افشین پور روشی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای ارزیابی روش‌های تشخیص فعالیت در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی دکتری دانلود 1389/07/05
بابک افشین پور تخمیـن مـدل نویز فراکتـالی در سریهای زمانی fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم افضلی دلیگانی مقایسه عملکرد روش برمبنای واکسل با آماره مکانی بر مبنای مسیر در آنالیز تصاویر DTMRI برای تشخیص بیماری صرع کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
آقا گل زاده تشخیص چند مقیاسی صورت کارشناسی ارشد 1385
مهدی آقا‌گل‌زاده تشخیص چند مقیاسی صورت کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی آقائی بنادکوکی جداسازی بافتهای تصویری با استفاده از روشهای فازی کارشناسی ارشد دانلود 1380
فرانک اکبری فر تحلیل مؤلفه های مستقل در تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیسی با شرط حصول بیشترین سیگنال به نویز در نگاشت فعالیت کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
سپیده الماسی ارزیابی روشهای نمونه برداری فشرده بر اساس معیارهای تئوری اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
لادن امینی تحلیل ساختارهای خاص مغزی از روی تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1381
لادن امینی توسعه گراف اتصال دیفرانسیلی برای تشخیص نواحی مغزی درگیر در بیماری صرع دکتری دانلود 1389/09/10
امیر حسین انصاری به کارگیری مدل فازی - عصی برای پیش بینی زمان وقوع حمله صرعی بر مبنای سیگنال EEG چند کاناله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
عباس باباجانی فرمی مدلسازی و تحلیل مشترک MEG ، FMRI برای تشخیص نواحی فعال مغز دکتری دانلود 1384
عباس باباجانی فرمی تشخیص مرزکبد انسان از روی تصاویر سی تی اسکن ازروی تصاویر سی تی اسکن ازروش اجزاء محدود درپیاده سازی مدل مار کارشناسی ارشد دانلود 1377
نعمت اله باتمانقلیچ جداسازی ساختارهای مغزی از روی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل های شکل پذیر مبتنی بر اطلس دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1384
الهام باوفای حقیقی بکارگیری روشهای هوشمند در مدلسازی چند مقیاسی تومورهای سرطانی جهت شیمی درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
شیرین بدیع زادگان طراحی پایه های ویولت منطق برای استخراج ویژگی ها ی سیگنال کارشناسی ارشد 1385
شیرین بدیع زادگان طراحی پایه های ویولت منطبق برای استخراج ویژگی های سیگنال کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی بشیر گنبدی آنالیز ارتباطات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران صرعی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی در حالت استراحت و داده های DTI کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/25
محسن بهرامی آنالیز و مقایسه ارتباطات کارکردی حالت استراحت داده fMRI در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
ندا بهزادفر توسعه الگوریتم پیش بینی نتیجه ی درمان بیماران دارای تومور مغزی با داروی ضدتکوین عروق خونی (بواسیزوماب) به کمک تصاویر تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
پیام بهمن بیجاری استفاده از ارگانیزم های تغییر شکل پذیر متعامل در جداسازی ساختارهای مغزی از روی تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
پیام بهمن بیجاری استفاده از ارگانیزم های تغییر ش�ل پذیر متعامل در جدا سازی ساختارهای مغزی از روی تصاویر تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد 1385
امیر پورمرتضی مقایسه شکل سنجی بر پایه واکسل و شکل سنجی بر پایه تنسور در تصاویر تشدید مغاطیسی بیماران صرع لوب گیجگاهی کارشناسی ارشد 1387/03/12
امیر پور مرتضی مقایسه شکل سنجی بر پایه واکسل و شکل سنجی بر پایه تنسور در تصاویر تشدید مغناطیسی بیماران صرع لوب گیجگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/12
نیما تاجبخش تشخیص هویت فرد بر اساس تصاویر نویزی نور مرئی و نزدیک مادون قرمز عنبیه با استفاده از تغییرات محلی و سرتاسری بافت کارشناسی ارشد 1387/12/07
بهمن تحیری طراحی و پیاده سازی ایستگاه کاری نمونه برای نمایش و بررسی تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1381
زهرا تربتیان تف�ی� بافت توموری زنده از ن�روز در گلیومای مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی انتشاری و طیفی کارشناسی ارشد 1385
زهرا تربتیان تفکیک بافت توموری زنده از نکروز در گلیومای مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی انتشاری و طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا تیمورقاسم آبادی طراحی وساخت دستگاه الکترونیکی برای ارسال و دریافت سیگنال به پروبهای ماوراء صوت برای آزمایش غیرمخرب خطوط راه آهن کارشناسی ارشد دانلود 1379
سیدحمیدرضا توفیقی شناسایی نیمه خودکار پنج نوع گلبول سفید خون از روی تصاویر هماتولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
فائزه سادات ثنائی نژاد بخش بندی استخوان لگن در نقشه های ضریب انتشار ظاهری با استفاده از سطوح همتراز منطقه‌ای و اطلاعات پیشین در سرطان سینه متاستاز مغز استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
مصطفی جبروتی مقدم بخش بندی ساختارهای مغز با استفاده از ممان های تغییرناپذیر هندسی و شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/17
روح اله جعفری مقایسه‌ی شناسایی و تخمین ارتباطات موثر مغز مربوط به صرع در روش‌های بر پایه‌ی تاخیر زمانی و مدل دینامیکی علّی با استفاده از داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردیِ حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
کورش جعفری خوزانی درجه بندی خودارتصاویرآسیب شناسی پروستات با استفاده از ویژگی های مالتی ویولت کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسام الدین جهانیان تحلیل تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی (FMRI) با روش خوشه بندی و با استفاده از تبدیل چند موجک کارشناسی ارشد دانلود 1382
سید مهدی حسینی تشخیص هویت فرد به کمک تصاویر عنبیه با استفاده از تحلیل شکل و طبقه بندی سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ژیلا حسین خانی آشکار سازی رویداد عبور توپ از خط پایانی زمین بازی در تصاویر ویدئویی بازی فوتبال با استفاده از ردیابی توپ کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/17
غلامعلی حسین زاده تصویر نگاری سریع مغناطیسی برمبنای تبدیل گسسته کسینوسی کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامعلی حسین زاده تشخیص فعالیت در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی با استفاده بهینه از داده های مکانی دکتری دانلود 1381
علیرضا حصارکی اندازه گیری جریان خون مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی Perfusion و با بهره گیری از تبدیل ویولت کارشناسی ارشد دانلود 1382
هاجر حمیدیان تخمین تغییر شکل مغز در اثر بازکردن جمجمه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
کریستینه مانوک خداوردیان ردیابی فیبرهای عصبی متقاطع بافت سفید مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی انتشاری با استفاده از تحلیل مولفه های مستقل و درونیابی کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/22
نازلی خیرابی داده کاوی ویژگی های پزشکی بیماران به هدف تشخیص خودکار با استفاده از الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/10
محمود خراط تبدیل غیرخطی بهینه برای کاهش بعد فضای وپژگی حاصل از تصاویر MRI مغزانسان کارشناسی ارشد دانلود 1377
فرزانه خرم طبقه بندی سنگ شناسی و تخمین ترکیب شیمیایی مواد معدنی با رویکرد پردازش تصویر و شناخت الگو )مطالعه موردی: معدن سنگ آهک نوین واقع در استان سمنان( کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/3
امین داداشی ارزیابی ارتباطات ساختاری-کارکردی مغز در بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی با استفاده از تصاویر تانسور انتشار و تشدید مغناطیسی کارکردی در حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/19
ریحانه السادات دانشمند بخش‌بندی تصاویر MRI ستون فقرات به‌منظور استخراج دیسک‌های بین مهره ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
اسماعیل داودی بجد توسعه مدل های انتشار به منظور تخمین پارامترهای میکروسکوپی بافت سفید مغز با استفاده از تصویربرداری انتشار تشدید مغناطیسی دکتری دانلود 1392/10/15
اسماعیل داودی بجد بخش بندی اتوماتیک فیبرهای عصبی ماده سفید مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی تانسور انتشار با استفاده از اطلس دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
امیرحسین ریاضی ارزیابی ارتباطات مغزی در صرع با استفاده از الگوریتم ترکیبی آنالیز همبستگی متقابل و آنالیز مولفه های مستقل بر داده های fMRI و DTI کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
مهدی رجبیون بررسی و شناسایی نواحی فعال مغز توسط سیگنال MEG کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
محمدرضا رضائیان بهینه سازی پروتکل تصویربرداری تشدید مغناطیسی با استفاده از عامل کنتراست PARACEST دکتری دانلود 1395/05/04
مهدی رضائیان موازی سازی آلگوریتم بازسازی تصویر PET به روش ML کارشناسی ارشد دانلود 1376
سعید زارع بغدادآبادی تبدیل خطی بهینه برای کاهش بعدفضای ویژگی حاصل ازتصاویرMR مغزانسان کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمود زیدآبادی نژاد بخش بندی تصاویر MR مغزی با استفاده از رهیافت مالتی رزولوشن کارشناسی ارشد دانلود 1383
آزاده یزدان شاهمراد تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن تومورهای مغزی با استفاده از تحلیل سیگنالهای طیفنگاری تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
پوریا زمانی توسعه‌ی روشهای سریع تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) بر اساس نمونه‌برداری فشرده‌ساز دکتری دانلود 1392/10/14
پوریا زمانی پردازش و تحلیل تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی برای شناسایی بافتهای غیرطبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسان زین‌العابدینی رفیع بخش بندی بهینه تصاویر تشدید مغناطیسی براساس نظریه اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا سیادت طراحی یک سیستم هوشمندبرای تعیین محل هیپوکمپوس درتصاویرMRI مغزانسان کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا سجودی تحلیل ارتباطات کارکردی حالت استراحت مغز در تصاویرکارکردی تشدید مغناطیسی در دو گروه سالم و افسرده مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
محمد حسین سیگاری آشکارسازی رویدادها در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از کنترل توجه دکتری دانلود 1394/08/30
محمد سلیمانی تشخیص مناطق فعال در تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی ( FMRI ) با استفاده توأم از داده‌های مکانی و داده‌های اشخاص ( سوژه های) مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد سلیمانی تشخیص مناطق فعال مغز در تصاویر عمل�ردی تشدید مغناطیسی FMRI با استفاده توام از داده های م�انی و داده های اشخاص (سوژه های ) مختلف کارشناسی ارشد 1385
متینه شاکر بخش بندی و ارزیابی ساختارهای مغز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی مربوط به بیماران دارای صرع لوب تمپورال کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/09
علی شاه رکنی جداسازی استخراج مشخصات مویرگ ها از تصاویر Confocal Microscopy کارشناسی ارشد دانلود 1379
آناهیتا شجاعی هاشمی نهان کاوی تصویر بر اساس خواص آماری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/14
فاطمه شیربانی انتخاب ویژگی‌های بهینه برای مکان‌یابی صرع لب جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/10
حسن شریفی مطالعه وشبیه سازی روش معالجه (تراپی) باامواج اولتراسوندوطراحی‌آرایه های دوبعدی دراین روش کارشناسی ارشد دانلود 1375
حمیدرضا شریفی توسعه روش بهینه برای انطباق تصاویر پزشکی CT ، MRI ، PET بااستفاده از اطلاعات متقابل تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1378
رزیتا شیشه گر آنالیز شکل با استفاده از روش لاپلاس - بلترامی جهت تعیین هیپو کامپ معیوب در بیماری صرع لب گیجگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/07
محمد شمس بکارگیری همبستگی کانونی و آزمون نسبت درستنمایی تعمیم یافته برای تحلیل داده های گروهی FMRI کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد شمس Data Driven Estimation of Brain Connectivity in Multi-Subject fMRI Studies دکتری دانلود 1394/06/31
موسی شمس کوجنقی استخراج ضایعاتMULTIPLE SCLEROSIS ) MS) تصاویرMR مغزانسان کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد صادقی استخراج قواعد از پایگاه داده ی چند مدالیته ی بیماران صرعی برای تعیین سمت جراحی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
هادی صباحی آنالیز تومور مغزی GBM با استفاده از شاخص های ناهمسانگردی انتشار در تصویر برداری تانسور انتشار کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/09
محمدرضا صحتی طراحی و پیاده‌سازی زیر ساختهای نرم‌افزاری یک سیستم اطلاعات بیمارستانی استاندارد منطبق با پروتکل HL7 کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد رضا صحتی طراحی و پیاده سازی زیر ساختهای نرم افزاری ی� سیستم اطلاعات بیمارستانی استاندارد منطبق با پروت�ل HL7 کارشناسی ارشد 1384
علیرضا صدوقی طرح پست فشارقوی نیروگاه گازی کارشناسی ارشد دانلود 1367
سعید صفی لیلن مشخص نمودن فعالیتهای نرونی مغز با استفاده ازسیگنالهای MRI وتصاویر MEG کارشناسی ارشد دانلود 1380
ثمره صمدی تحلیل مشترک سیگنال‌های EEG و fMRI برای تشخیص نواحی فعال مغز با استفاده از روش جداسازی منابع تنک دکتری دانلود 1392/10/07
محمدرضا صمدی بازسازی و نمایش تصاویر سه بعدی پزشکی با استفاده از مجموعه های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1375
مسعود ضیاء علی نسب پور ارزشیابی عملکرد و قابلیت اعتماد روش های تحلیل تصویرنگاری عملکردی تشدید مغناطیسی (FMRI ) کارشناسی ارشد دانلود 1381
حامد عربی بررسی تاثیر نانو ذرات بر خواص رئولوژیکی دوغاب و مقاومت انعطافی سنگ سیمان در شرایط آزمایشگاهی مشابه با شرایط واقعی چاه کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/25
آرمین علیدوستی طراحی وساخت سیستم ارسال ودریافت سیگنال به آرایه های محدب برای تصویر نگاری ماوراء صورت پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا علیشاهی تبریز تصویرگری فعالیت مغزانسان با MRI کارشناسی ارشد دانلود 1377
رضا فرجام درجه بندی خودکار تصاویر آسیب شناسی پروستات با استفاده از آنالیز بافت در تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرضیه فریدونی ردیابی ناهنجاری در بیماری صرع با استفاده از روش های تصویربرداری DTI و fMRI حالت استراحت کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
کامران فرزان ترکیب هوشمند اطلاعات و استفاده از آن در جداسازی نواحی مختلف تصاویرMRI کارشناسی ارشد 1375
امیررضا فرنوش ارزیابی مبتنی بر تئوری اطلاعات از ارتباطات مغزی با به‌کارگیری تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی حالت استراحت و مقایسه با روش‌های پیشین: کاربرد در صرع لوب گیجگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/05
نیره قاضی ارزیابی ارتباطات ساختاری کل مغز در صرع لوب تمپورال با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی تانسور انتشار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
امیر قانعی جداسازی ساختارهای خاص ازروی تصاویر MRT بااستفاده ازکانتوردینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1375
مصطفی قناد رضایی استفاده از ترکیب اطلاعات تصویری و سیگنال های حیاتی و توصیفی برای انتخاب درمان در صرع و حملات عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
قناد رضایی / مصطفی استفاده از تر�یب اطلاعات تصویری و سیگنال های حیاتی و توصیفی برای انتخاب درمان در صرع وحملات عصبی کارشناسی ارشد 1384
ابراهیم کرمی طراحی و ساخت سخت افزار و پیاده سازی نرم افزار سیستم تحریک آرایه های فازدار اولتراسوند برای گرمادهی به بافت های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدمهدی کریمی جداسازی هیپوکمپوس و آمیگدالا در تصاویر MRI مغزی با استفاده از ارگانیزمهای تغییر شکل یابنده قانونمند کارشناسی ارشد دانلود 1383
کیوان کریمی گلپایگانی تعیین اتصالات نواحی مغزبراساس اطلاعات تصاویر Diffusion MRI کارشناسی ارشد دانلود 1382
سروش گلبابایی Comparison of whole-brain networks in Alzheimer’s disease, Mild cognitive impairment and healthy patients: کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
علی محمد گلستانی جداسازی مولفه های سیگنال FMRI با روش تحلیل مولفه های مستقل (ICA) کارشناسی ارشد دانلود 1380
امیر احسان لشکری پیاده سازی، ارزیابی و مقایسه الگوریتم همبستگی کانونی تعمیم یافته و سایر الگوریتم های توسعه یافته در زمینه ی آشکارسازی ارتباطات کارکردی مغز بین دادگان fMRI حالت استراحت بیماران دارای اختلال کاهش توجه و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
حشمت اله لطفی آزاد توسعه روش تلفیقی برای فشرده سازی تصویربراساس چند مقداری کردن برداری وفرکتالها کارشناسی ارشد دانلود 1378
بهاره ماستیانی شناسایی نواحی مربوط به حمله ی صرع در سیگنال مغزی غیرتهاجمی بیماران صرعی با استفاده ازآنالیز حالت اینترایکتال EEG کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
نریمان مجدی نصب مطالعه وشبیه سازی تولید پرتوهای باتفرق محدود بسل و X توسط آرایه های دو بعدی Sparse کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی محبی استخراج پیچش و کسرخروجی بطن چپ قلب از روی تصاویر برچسب زده تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد 1388/03/31
آرش محمدی تبدیل غیر خطی بهینه برای کاهش بعد فضای ویژگی تصاویر MR با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا محمدی نژاد کیسمی شبیه سازی تصویر برداری تشدید مغناطیسی از نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/25
فاطمه مختاری کدگشایی حالت های مغز با استفاده از گراف های ارتباط کارکردی داده fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مهناز مداح روشهای سریع برای استخراج اسکلت اشیاء از تصاویر سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسین مرشد زاده فیلتر پخش ناهمسانگرد غیر خطی جدید برای کاهش نویز تصاویر MRI وتوسعه آن برای پردازش دنباله ای از تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1376
سعید مطیعیان بهبود کیفیت سیستم های تبدیل گفتار شخص به شخص با استفاده از آموزش غیرموازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/03
سمیه ملکی بالاجو آشکارسازی مناطق فعال مغز و تخمین توام پاسخ همودینامیک در مناطق همگن کارکردی در تصاویرfMRI برای مطالعات ولع مصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
محدثه منتجبی آنالیز داده های fMRI حالت استراحت با استفاده از روش های زما ن فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
نازلی مهاجری بررسی ارتباطات مغزی و ناهنجاری های بیماری تصلب چندگانه با استفاده از داده های حالت استراحت fMRI و DTI کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
فتاح موسی زاده گیلانده دنبال کردن حرکت دیواره های قلب از روی تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1377
عبدالمجید موسوی روشهای moded - Based فراکتال برای فشرده سازی تصاویر رنگی پاتولوژیک پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
میرحسین موسوی کریمی بازشناسی چهره بر اساس نمونه برداری فشرده با استفاده از آنالیز اجزاء مستقل کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/08
حبیبه نادری خورشیدی تشخیص هویت فرد در یک سیستم بیومتریک چند مشخصه ای با رویکرد ترکیب تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
رامین نادری دره شوری کنترل تزریق دارو در آریتمی‌های قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا ناظم زاده بخش بندی دسته فیبرهاو بهبود مسیریابی فیبرهای ماده سفید مغز دکتری دانلود 1389/07/07
فرشاد نبی تجزیه و تحلیل تصاویر آنژیوگرافی چشم دیابتی به منظور به دست آوردن سرعت خون در رگ ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/10
محمد نجفی پیش بینی نتیجه درمان بیماران دارای تومور مغزی با داروی ضد تکوین عروق خونی (بواسیزوماب) به کمک تصاویر چند مدالیته ی تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
فاطمه نصیری جداسازی خودکار استخوان‌ها و دیسک در تصاویر MR ستون فقرات بر مبنای روش «برش گراف» کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
عباس نصیرائی مقدم تجزیه و تحلیل توزیع میدان های الکترومغناطیسی در سیستم های MRI در حضور سر انسان کارشناسی ارشد دانلود 1377
اسماعیل نظری پیکانی تخمین طیف سیگنال داپلرماورای صورت با استفاده از روشهای زمان - فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد نیکار ارائه فیلتر جدیدی مبتنی بر کنترل فازی برای بهسازی تصاویر MR کارشناسی ارشد دانلود 1378
رومینا نیکوکار بخش بندی مبتنی بر دانش تصاویر MR مغز انسان کارشناسی ارشد دانلود 1380
پویا ولی زاده خودکار سازی مدلهای شکل پذیر جهت بخش بندی تصاویر تشدید مغناطیسی با ترکیب قابلیتهای روشهای خوشه بندی و مدلهای شکل پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1378

نام نوع تلفن آدرس
مهندسی پزشکی پژوهشی 61114173 ساختمان جدید، 527
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 8101414 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
پردازش سیگنالهای تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پردازش سیگنال دیجیتال 2 8101123 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1