اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده 

,استاد
 • , Amir Kabir Journal
 • , Society for Molecular Imaging (SMI)
 • , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 • , Editorial Board Member Iranian Journal of Biomedical Eng.
 • , Editorial Board Member Stroke
 • , International Society for Optical Engineering (SPIE)
 • , Faculty of Engineering Journal
 • , International Society of Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)
 • , Iranian Society of Biomedical Engineering (ISBME)
 • , Editorial Board Member Medical Physics
 • , Editorial Board Member Signal processing Letters
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Biomed. Eng
 • , Editorial Board Member Scientia Iranica
 • , Editorial Board Member Journal of Engineering
 • , Editorial Board Member Magnetic Resonance Imaging
 • , Editorial Board Member Magnetic Resonance in Medicine
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Imag. Proc
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Med. Imag
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Signal Processing
 • , Editorial Board Member/Reviewer of International Journal of Engineering
 • , Editorial Board Member/Reviewer of Modarres Journal
 • , present Senior Staff Scientist, Radiology Department, Henry Ford Health System
 • , Director of Biomedical Engineering Lab
 • , Director of Biomedical Engineering Group
 • , Assoc. Prof. of Radiology
 • , Chairman of the 3rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
 • , Director of Control and Intelligent Processing Center of Excellence
 • دانشگاه تهران , مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور , عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی , عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران , عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی , عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • مرکز تحققات مخابرات ایران , عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کنفرانس مهندسی برق , عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران , رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی , عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • دانشگاه تربیت مدرس , عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران , عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران , عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • بخش ایران IEEE , عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 4909
اتاق : 2-509

پروفایل

 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دانشگاه تهران , مدیریت گروه مهندسی پزشکی
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • بخش ایران IEEE , عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران , عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران , عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • دانشگاه تربیت مدرس , عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی , عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر
 • ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران , رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • کنفرانس مهندسی برق , عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • مرکز تحققات مخابرات ایران , عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی , عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران , عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی , عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور , عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دانشگاه تهران , مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • , Director of Control and Intelligent Processing Center of Excellence
 • , Chairman of the 3rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
 • , Assoc. Prof. of Radiology
 • , Assistant Prof. of Radiology
 • , Director of Biomedical Engineering Group
 • دانشگاه تهران , مدیریت گرایش مهندسی پزشکی
 • , Director of Biomedical Engineering Lab
 • , present Senior Staff Scientist, Radiology Department, Henry Ford Health System
 • , Editorial Board Member Signal processing Letters
 • , Editorial Board Member/Reviewer of Modarres Journal
 • , Editorial Board Member Scientia Iranica
 • , Editorial Board Member Journal of Engineering
 • , Editorial Board Member Magnetic Resonance Imaging
 • , Amir Kabir Journal
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Biomed. Eng
 • , Faculty of Engineering Journal
 • , Editorial Board Member Magnetic Resonance in Medicine
 • , Editorial Board Member Medical Physics
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Med. Imag
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Signal Processing
 • , Editorial Board Member Stroke
 • , Editorial Board Member Iranian Journal of Biomedical Eng.
 • , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 • , Society for Molecular Imaging (SMI)
 • , International Society of Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)
 • , International Society for Optical Engineering (SPIE)
 • , Editorial Board Member/Reviewer of International Journal of Engineering
 • , Editorial Board Member IEEE Trans. Imag. Proc
 • , Iranian Society of Biomedical Engineering (ISBME)

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc , دانشگاه تهران , برق الکترونیک

1357 ← 1363

کارشناسی , دانشگاه تهران , برق الکترونیک

1364 ← 1265

Ph.D , دانشگاه میشیگان , برق الکترونیک

1367 ← 1371

فعالیت های علمی