اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی