اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
  • 1051 ارجاعات
  • 18 h-Index

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال