اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل 

,استاد
 • دانشگاه تهران-دانشکده فنی , سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • پردیس دانشکده های فنی , معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 4208
اتاق : 2-705
 • 632 ارجاعات
 • 15 h-Index

پروفایل

 • پردیس دانشکده های فنی , معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی
 • دانشگاه تهران , سر پرست انستیتو الکتروتکنیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران , مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
 • دانشگاه تهران , مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش،سنجش و نظارت دانشگاه
 • دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی , معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران-دانشکده فنی , سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران - دانشکده فنی , سمت معاون آموزشی دانشکده فنی
 • دانشگاه تهران , معاون آموزشی دانشکده فنی
 • دانشگاه تهران - دانشکده فنی , سمت معاون آموزشی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران-دانشکده فنی , معاون آموزشی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان , رئیس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان , معاون آموزشی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان , مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیک
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان , معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شهید نیک بخت , سمت سرپرستی بخش برق
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شهید نیک بخت , سمت سرپرستی کمیته برق
 • , Head, Department of Electrical Engineering

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته , تهران , مهندسی برق

1349 ← 1355

Ph.D , دانشگاه میشیگان - اناربور , مهندسی برق

1357 ← 1361

فعالیت های علمی