اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل،

استاد
  • دانشگاه تهران-دانشکده فنی ، سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084208
اتاق : 2-705
  • 850 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان - اناربور ، مهندسی برق

1357 ← 1361

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی برق

1349 ← 1354

فعالیت های علمی