اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4208
اتاق: 2-705
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشکان آذرفر Design and Simulation of Tunable Aperture Antennas کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
محمد جواد آرمند طراحی آرایه¬های موجبری شکافدار برای ایجاد الگوی تابشی مشخص کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/01
هادی بیات تحلیل ، طراحی و بهبود مشخصه های آنتن تشدیدی میدان نزدیک برگرفته از فرا مواد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
علی باستانی تحلیل آرایه های موجبری شکافدار مسطح به منظور طراحی با سطح گلبرگ فرعی بسیار پایین Analysis of planar slotted- Wavegvide Arrays for Very low sidelobe Level (VLSL) Design کارشناسی ارشد دانلود 1378
سارا بانو بصام بررسی و تحلیل آنتن شیپوری با مود TEM کارشناسی ارشد 1385
بابک بهاری طراحی و ساخت مبدل تار نوری به موجبر نوری (مجتمع شده) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/18
محمد بهرامی مدل سازی انتشار امواج در باند میلیمتری در شرایط مختلف جوی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
میدیا پرتو ساخت توری براگ در تار نوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
کیان پرن طراحی و ساخت آنتن یاگی - اوادای اصطلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1377
علیرضا تجلی تحلیل آنتن کسگرین باند X و طراحی آنتن کسگرین باند KU در همان ابعاد کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهرنوش تقی بروجردی بررسی ویژگی های آنتن تشدیدی عایقی مستطیلی روی یک زیر لایه EBG و صفحه زمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/10
حسن تیموری بررسی آرایه های فرکتالی و روشهای بهبود در آنها کارشناسی ارشد دانلود 1381
ساغر جارچی تزویج متقابل بین آنتنهای تشدید عایقی مستطیلی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سامان جهانی تحلیل و بررسی آنتن های مایکرواستریپ با زیرلایه های متامتریال کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/12
بابک حاجی براتعلی کنترل الگوی تابشی آنتن ها به کمک ساختارهای ترکیبی چپگرد- راستگرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
شهرام حسن زاده تحلیل و بهینه سازی آرایه های صفحه ای آنتن با استفاده از الگوریتم وراثتی کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهرنگ خاکی صدیق تحلیل بازتابش از اجسام رسانای کامل با شکل دلخواه با استفاده از روش ممان کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمید خدابخشی تحلیل و طراحی آنتن ایستگاه پایه با تیلت الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
نعمت دولتشا استفاده از تکنولوژی CPW در تحقق خطوط انتقال با خواص محیط‌های چپگرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
سروش راستی بروجنی طراحی وساخت سامانه انتقال توان بیسیم با بازده بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/04
جلیل راسخی تحلیل و طراحی یک آنتن موج بری کوچـک و پهـن باند در باند X کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرهاد رضوی بررسی و تحلیل خطوط مایکرو استریپ به کمک ویولت ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
یعقوب رهبری‌حق آنالیز و بهینه سازی خم در موج‌برهای پلازمونیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
امیر رئیسی Design of Excitation Schemes in Rectangular Dielectric Resonator Antenna Arrays کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/30
احسان زارعیان جهرمی آنالیز پدیده‌‌ تونلینگ در ساختارهای چند لایه و کاربردهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
پیام زمانیان طراحی و ساخت آنتن تشدیدکننده دی‌الکتریک مستطیلی با استفاده از فرامواد در حالت دو مود کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
مرضیه سالار رحیمی تحلیل آنتن فرکتال مایکرو استریپ با زیر لایه EBG کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
رستم سرائی بررسی محیط های خاص و کاربرد آنها در مسائل الکترومغناطیسی دکتری دانلود 1383
پگاه سوزنگر تعیین پارامترهای پراکندگی برای ناپیوستگی های معمول در تکنولوژی موجبرهای مجتمع‌شده در زیرلایه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
پیمان شهسواری بررسی خصوصیات تابش آنتن در قطبی نیم موج در محیط کایرال کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدمهدی صبری تحلیل تمام موج مدارهای پرسرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
محمد مهدی صبری تحلیل تمام موج مدارهای پرسرعت کارشناسی ارشد 1387/11/29
علی صدر بررسی یکپارچگی توزیع توان در بوردهای مدارچاپی در اثر تداخل‌های ناشی از کلیدزنی های دیجیتال و ارائه روشهای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/24
پریناز صدر ی مشکنانی طراحی آرایه‌ی دوبعدی از آنتن‌های مایکرواستریپ با تغذیه‌ی متشکل از موجبر شانه‌ای شکافی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/04
مطهره صمدی بررسی سازگاری الکترومغناطیسی بوردهای مدارچاپی و مدل‌سازی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی بیرونی بر روی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
مجید عباس عظیمی طراحی بهینه سازی و ساخت آنتن شیپوری با دو گرده ماهی در باند فر�انسی GHZ 18-40 کارشناسی ارشد 1385
مجیدعباس عظیمی طراحی، بهینه سازی و ساخت آنتن شیپوری با دو گرده ماهی درباند فرکانسی GH Z 40-18 کارشناسی ارشد دانلود 1385
هادی علی اکبریان بهینه سازی نحوه تحریک آنتن های مایکرو استریپ پچ مربعی با تحریک روزنه‌ای خاص به کمک الگوریتم وراثتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید فارسی طراحی و ساخت فیلتر میان گذر کامبلاین برای استفاده در باند UHF و توان زیــاد کارشناسی ارشد دانلود 1384
هادی فائزی بهبود عملکرد آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مدی کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا فروتن تحلیل و بررسی اثر تداخلی امواج محیط بر کابلها، خطوط انتقال و خطوط نواری به منظور حفاظت سیستم های الکترونیکی و مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی فلاحتی باقرآبادی تلفیق تصاویر راداری (رادارست) با تصاویر ماهواره¬ای نوری برای برآورد حجم پوشش¬های درختی متفاوت در مناطق جنگلی (منطقه مورد مطالعه: شمال ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/16
حمید کاوسی قافی بهبود مشخصه‌های آنتن پچ با استفاده از زیرلایه پیچیده ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
مهدی کردی طراحی و ساخت تقویت کننده باند X با رویکرد ترکیب فضایی توان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
شایا کریم کاشی تحلیل و طراحی آنتن بازتابی دوگانه برای توان‌های بسیار بالا در باند X کارشناسی ارشد دانلود 1385
پریسا کلائی بررسی الگوی تابشی آنتن‌ها بالای محیط‌های‌ کایرال کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/23
جواد کمیجانی تعیین توابع گرین یک لایه عایقی با زمین هادی الکترومغناطیسی کامل کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
لاله گلستانی‌راد بررسی ساز و کار نفوذ پالسهای الکترومغناطیسی به درون محفظه‌ها از طریق روزنه‌های باشکل دلخواه به کمک روش FDTD کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی گودرزی تحلیل حرارتی قرصهای برقگیر اکسید فلز کارشناسی ارشد دانلود 1383
یحیی محتشمی تحلیل و طراحی آنتن نشت موج باند X با استفاده از تکنولوژی موج بر مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
رضا محمدی بقاعی بررسی اثرات فاصله هـوایی عایـق و زمیـن محـدود در عملکرد آنتنهای رزونانسـی عایقـی مستطیلی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن محمدزاده گیلارلو بررسی آرایه آنتن‌ها برای شکل موج‌های پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
محمد محمدی فلاورجانی آنالیز تمام‌موج ساختارهای سیمی برای انتقال توان بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
حسین میرزایی کندری انتشار امواج الکترومغناطیسی در ساختار های چند لایه غیر ایزوتروپ متامتریال و استفاده این ساختارها در زمینه کاهش سطح مقطع راداری(RCS) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
سید محمدرضا میر هاشمی روته تحلیل و طراحی دستگاه پایش قند خون به روش الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
زهرا مستجابی بررسی آنتن پچ خمیده و بهینه سازی ویژگی های آن به کمک متامتریال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
جواد مشفق انتقال بی سیم توان در ناحیه میدان نزدیک غیرتشعشعی آنتن ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
سید مهدی مقدسی Time Reversal Imaging of Buried Targets Using Forward-Looking Ground Penetrating Radar دکتری دانلود 1393/10/30
علی مهتدی جعفری تحلیل و طراحی آنتن های پوشیدنی و بهبود مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
میلاد مهری سوخته کوهی The Susceptibility Analysis of Electronic System PCBs Due to External Electromagnetic Waves دکتری دانلود 1395/10/20
امیرحسین نیازی طراحی و ساخت تقویت کننده باند X با استفاده از ترکیب فضایی توان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
وحید نیری بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از تیغه های کایرال و شبه کایرال کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/04
حسین هاتفی اردکانی تحلیل خطوط انتقال صفحه‌ای غیریکروند دوطرفه (Bianisotropic) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/02
سهیل هاشمی تحلیل و طراحی آنتن قابل کاشت در بدن، بدست آوردن و بهبود مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28

نام نوع تلفن آدرس
مایکروویو پژوهشی 61114318 ساختمان قدیم - طبقه اول
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 8101047 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
دایادهای گرین در الکترومغناطیس 8101604 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 8101821 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
دایادهای گرین در الکترومغناطیس 8101604 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1