اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4999
اتاق : 1-240
  • 286 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی