اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4999
اتاق: 1-240
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و سیستمهای راداری 8101577 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آنتن 2 8101474 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 02 هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات مهندسی 8101206 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
اصول و سیستمهای راداری 8101577 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1