اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084999
اتاق : 1-240
  • پست الکترونیکی
  • 305 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی