اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409

پروفایل

  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین 1396←…
  • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1396←…
  • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1396
  • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1395
  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، INPG انستیتو ملی پلی تکنیک ، مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

Ph.D ، INPG انستیتو ملی پلی تکنیک ، الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

M.Sc ، ENST مدرسه ملی عالی مخابرات ، lمهندسی مخابرات

1358 ← 1360

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1351 ← 1358

فعالیت های علمی