اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای

محمود کمره ای    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4354
اتاق: 2-409
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی احمدی کیا طراحی و شبیه سازی سنتز کنندة فرکانسی برای استفاده در سیستم های MB-OFDM UWB در Mode-1 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25

نام نوع تلفن آدرس
مدارهای مخابراتی آموزشی 61114175 ساختمان جدید،903/1
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مایکروویو1 8101328 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/02 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 04 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
مدارهای مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مایکروویو1 8101328 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/27(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
سمینار 8101221 2 02 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1