اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای 

,استاد
 • سرپرست آزمایشگاه مدارهای مخابراتی-دانشکده فنی یانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه مدارهای مخابراتی-دانشکده فنی یانشگاه تهران
 • پژوهشکده مهندسی جهاد , عضو شورای پژوهشی و هیأت امنای پژوهشکده مهندسی جهاد
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
 • عضو هیات تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران , عضو هیات تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • نماینده دانشگاه تهران در روابط با دانشگاههای کشور فرانسه , نماینده دانشگاه تهران در روابط با دانشگاههای کشور فرانسه
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس , عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس
 • رییس پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران , رییس پردیس دانشکده های فنی
 • رییس کمیسیون فنی و عضو هیت منتخب شورای دانشگاه تهران , رییس کمیسیون فنی و عضو هیت منتخب شورای دانشگاه تهران
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران , رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 4354
اتاق : 2-409

پروفایل

 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران , رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران , سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین
 • رییس کمیسیون فنی و عضو هیت منتخب شورای دانشگاه تهران , رییس کمیسیون فنی و عضو هیت منتخب شورای دانشگاه تهران
 • رییس پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران , رییس پردیس دانشکده های فنی
 • عضو هیات تحریریه مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات , عضو هیات تحریریه مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس , عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس
 • معاون اموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران , معاون اموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
 • نماینده دانشگاه تهران در روابط با دانشگاههای کشور فرانسه , نماینده دانشگاه تهران در روابط با دانشگاههای کشور فرانسه
 • عضو هیات تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران , عضو هیات تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • مسیول کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه دانشگاه تهران , مسیول کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه دانشگاه تهران
 • دبیر اولین همایش قطبهای علمی کشور , دبیر اولین همایش قطبهای علمی کشور
 • نماینده دانشکده فنی در هیات ممیزه دانشگاه (دهمین دوره و دبیر هیات ممیزه ) , نماینده دانشکده فنی در هیات ممیزه دانشگاه (دهمین دوره و دبیر هیات ممیزه )
 • دانشگاه تهران , نماینده دانشگاه تهران در امور همکار ی با نیروی دریایی
 • دانشکده فنی , معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • دانشکده فنی , معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , دبیر کمیته علمی سمپوزیوم بین المللی مخابرات International Symposium on Telecommunications (IST2003
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته تدوین برنامه چهارساله و طرح جامع دانشگاه
 • دانشگاه تهران , مسئول کمیته تخصصی فنی ومهندسی هیات ممیزه
 • دانشگاه تهران , نماینده دانشکده فنی در هیات ممیزه دانشگاه (نهمین دوره و دبیر هیات ممیزه )
 • دانشگاه تهران , عضو کمسیون تخصصی تجزیه وتحلیل سیاستهای دانشگاهی
 • پژوهشکده مهندسی جهاد , عضو شورای پژوهشی و هیأت امنای پژوهشکده مهندسی جهاد
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , عضو هیات تحریریه مجله بین المللی مهندسی ارتباطات
 • دانشکده فنی , دبیر کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک International Conference on Microelectronics (ICM2000)
 • دانشگاه تهران , مسئول کمیته تخصصی فنی ومهندسی هیات ممیزه
 • دانشگاه تهران , نماینده دانشکده فنی در هیات ممیزه دانشگاه (هشتمین دوره )
 • دانشکده فنی , سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , عضو کمیته علمی وتخصصی
 • دانشکده فنی , مدیرگروه مهندسی برق وکامپیوتر
 • انیستیتو الکتروتکنیک , سرپرست انستیتو الکتروتکنیک
 • دانشکده فنی , دبیر چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • مدیر گروه مهندسی برق وکامپیوتر-دانشکده فنّی دانشگاه تهران , مدیر گروه مهندسی برق وکامپیوتر-دانشکده فنّی دانشگاه تهران
 • سرپرست گروه مهندسی برق وکامپیوتر-دانشکده فنّی دانشگاه تهران , سرپرست گروه مهندسی برق وکامپیوتر-دانشکده فنّی دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه مدارهای مخابراتی-دانشکده فنی یانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه مدارهای مخابراتی-دانشکده فنی یانشگاه تهران
 • سازمان سنجش آموزش کشور , عضو کمیته علمی (پنج نفره ) مهندسی برق المپیاد علمی دانشجویی کشور
 • سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو هیات تحریریه نشریه دانشکده فنی , عضو هیات تحریریه نشریه دانشکده فنی
 • INPG , انیستو ملی پلی تکنیک -گرونبل -فرانسه
 • ENSEA , مدرسه عالی ملی الکترونیک وکاربردهای آن- پاریس -فرانسه
 • ENSERG , مدرسه عالی ملی الکترونیک ورادیو الکتریسیته - گرونبل -فرانسه
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد , دانشگاه تهران , مهندسی برق

1351 ← 1358

M.Sc , ENST مدرسه ملی عالی مخابرات , lمهندسی مخابرات

1358 ← 1360

M.Sc , INPG انستیتو ملی پلی تکنیک , مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

Ph.D , INPG انستیتو ملی پلی تکنیک , الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

فعالیت های علمی