اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی کارگهی

مهدی کارگهی 

,دانشیار
 • بصورت دوره ای در دانشگاههای مختلف تهران , کارگروه تدوین برنامه درسی جدید رشته مهندسی کامپیوتر
 • دانشگاه تهران , کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , کمیته مشورتی برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • دانشگاه تهران , سرپرستی آزمایشگاه آموزشی سیستم عامل
 • دانشگاه تهران , ستاد برگزاری بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
 • طرح عتف , نماینده دانشگاه در طرح کلان
 • نمایشگاه بین المللی , شرکت در جشنواره پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه سیستمهای بیدرنگ و اتکاپذیر
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات المپیاد دانشجویی کامپیوتر
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد گرایش فناوری اطلاعات
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور دکترای گرایش نرم افزار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 4309
اتاق : 2-721

پروفایل

 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور دکترای گرایش نرم افزار
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد گرایش فناوری اطلاعات
 • سازمان سنجش , کمیته طراحی سئوالات المپیاد دانشجویی کامپیوتر
 • دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه سیستمهای بیدرنگ و اتکاپذیر
 • نمایشگاه بین المللی , شرکت در جشنواره پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • طرح عتف , نماینده دانشگاه در طرح کلان
 • دانشگاه تهران , ستاد برگزاری بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
 • دانشگاه تهران , مدیر گروه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 • دانشگاه تهران , سرپرستی آزمایشگاه آموزشی سیستم عامل
 • دانشگاه تهران , کمیته مشورتی برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • دانشگاه تهران , کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • انجمن کامپیوتر ایران/دانشگاه صنعتی شریف , دبیر علمی کننفرانس بین المللی Real-Time and Embedded Systems and Technologies
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه تهران , مدیریت گروه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 • دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه سیستمهای بیدرنگ و اتکاپذیر
 • بصورت دوره ای در دانشگاههای مختلف تهران , کارگروه تدوین برنامه درسی جدید رشته مهندسی کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست مراکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-آزمایشگاه سیستمهای اتکاپذیر و بی درنگ , سرپرست آزمایشگاه سیستمهای اتکاپذیر و بی درنگ
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر , عضو کمیته علمی نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , دبیر و عضو شورای سیاست گذاری و فناوری اطلاعات دانشکده
 • دانشگاه صنعتی اصفهان , عضو کمیته علمی هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • سازمان سنجش کشور , عضویت در کمیته تخصصی طراحی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست مراکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-آزمایشگاه سیستم های اتکاپذیر و بی درنگ , سرپرست آزمایشگاه سیستم های اتکاپذیر و بی درنگ
 • سازمان سنجش کشور , عضویت در کمیته تخصصی طراحی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات
 • سازمان سنجش کشور , عضویت در کمیته تخصصی طراحی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه صنعتی امیرکبیر , مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

1373 ← 1377

M.Sc , Sharif University of Technology , Software Engineering

1377 ← 1379

Ph.D , صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

1379 ← 1385

فعالیت های علمی