اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی کارگهی

مهدی کارگهی،

دانشیار
  • بصورت دوره ای در دانشگاههای مختلف تهران ، کارگروه تدوین برنامه درسی جدید رشته مهندسی کامپیوتر
  • دانشگاه تهران ، کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران ، کمیته مشورتی برنامه راهبردی سوم دانشگاه
  • دانشگاه تهران ، سرپرستی آزمایشگاه آموزشی سیستم عامل
  • دانشگاه تهران ، ستاد برگزاری بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084309
اتاق : 2-721

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.