اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

Hamed Kebriaei

Hamed Kebriaei 

,استادیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر , مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر , مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4353
اتاق : 2-310
  • 172 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر , مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر , مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , مهدسی برق-کنترل

1380 ← 1384

M.Sc , دانشگاه تربیت مدرس , مهدسی برق-کنترل

1384 ← 1386

Ph.D , دانشگاه تهران , مهدسی برق-کنترل

1386 ← 1390

فعالیت های علمی