اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

استادیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-310
  • 224 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←…
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهدسی برق-کنترل

1386 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهدسی برق-کنترل

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهدسی برق-کنترل

1380 ← 1384

فعالیت های علمی