اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی

حامد کبریائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4353
اتاق: 2-310
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل بهینه 8101306 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
تئوری بازی 8101949 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1