اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084373
اتاق : ساختمان فشارقوی-34

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی