اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9749
اتاق: 2-407
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک 2 آموزشی 61114224 ساختمان قدیم - طبقه سوم
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
الکترونیک 1 8101087 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
ادوات نیمه هادی 8101440 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
ساخت قطعات الکترونیکی 1 8101212 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1