اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی