اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی 

,دانشیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 9749
اتاق : 2-407

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر , ریاست نشست های علمی تخصصی کنفرانس مهندسی برق ایران
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • جامعه دانش بنیان رشد , قرار داد همکاری علمی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1384

فعالیت های علمی