اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان 

,استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 4177
اتاق : 2-714

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گرایش مهندسی پزشکی
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی