اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 2-714

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی