اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
  • 1050 ارجاعات
  • 17 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، برق

1107 ← 1111

M.Sc ، تهران ، برق

1107 ← 1354

Ph.D ، داندی ، برق

1107 ← 1366

فعالیت های علمی