اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9796
اتاق: 2-311
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید ابراهیمی بررسی تئوری، طراحی و تحلیل یک اتصال نوری با استفاده از نانو آنتن موج سیار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
وحید ابراهیمی بررسی تئوری، طراحی و تحلیل یک اتصال نوری با استفاده از نانو آنتن موج سیار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
بهزاد اشرفی نیا تئوری، طراحی و بهینه سازی یک آرایه فازی از نانو آنتن های مونیکی نوری با استفاده از لنز روتمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
بهزاد اشرفی نیا تئوری، طراحی و بهینه سازی یک آرایه فازی از نانو آنتن های مونیکی نوری با استفاده از لنز روتمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
محمد علی پناهی طراحی، تحلیل و بهینه‌ سازی آنتن روزنه‌ ای در باند اپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
محمد علی پناهی طراحی، تحلیل و بهینه‌ سازی آنتن روزنه‌ ای در باند اپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
زهرا مستجابی بررسی آنتن پچ خمیده و بهینه سازی ویژگی های آن به کمک متامتریال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
زهرا مستجابی بررسی آنتن پچ خمیده و بهینه سازی ویژگی های آن به کمک متامتریال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مهداد منصوری طراحی و تحلیل یک حسگر پلازمونی بوسیله نانو آنتن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
مهداد منصوری طراحی و تحلیل یک حسگر پلازمونی بوسیله نانو آنتن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13

نام نوع تلفن آدرس
نانو فوتونیک و فرا مواد پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه