اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9796
اتاق : 2-311
  • 331 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

  • انجمن اپتیک و فوتونیک ایران , عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
  • دانشگاه تهران , عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی موج میلیمتری و تراهرتز
  • دانشگاه صنعتی شریف , عضو کمیته علمی بیست وسومین کنفرانس مهندسی برق ایران (زیر شاخه الکترونیک نوری)
  • انجمن اپتیک و فوتونیک ایران , عضو کمیته علمی بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
  • دانشگاه امیر کبیر , عضو کمیته علمی سومین کنفرانس موج میلیمتری و تراهرتز
  • دانشگاه تهران , عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی برق

1375 ← 1379

M.Sc , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1380 ← 1382

Ph.D , دانشگاه واترلو کانادا , مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1384 ← 1388

فعالیت های علمی