اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9796
اتاق: 2-311
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام نوع تلفن آدرس
نانو فوتونیک و فرا مواد پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه