اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
  • 1049 ارجاعات
  • 15 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی