اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد 

,استادیار
  • دانشگاه تهران , استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4307
اتاق : 1-416

پروفایل

  • دانشگاه تهران , استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی