اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : -
اتاق : 615

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی