اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
تحلیل حوادث شبکه برق پژوهشی
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح خطوطانتقال انرژی وپروژه 8101260 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
طرح پست های فشارقوی و پروژه 8101259 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه رله وحفاظت 8101032 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم دوم 1395
طرح خطوطانتقال انرژی وپروژه 8101260 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1