اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
تحلیل حوادث شبکه برق پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح پست های فشارقوی و پروژه 8101259 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه رله وحفاظت 8101032 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم دوم 1395
طرح خطوطانتقال انرژی وپروژه 8101260 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1