اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
  • 228 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1386 ← 1392

فعالیت های علمی