اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
  • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 310
  • 475 ارجاعات
  • 12 h-Index

پروفایل

  • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک ، استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک 1396←1397
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول تولید و انتشار اخبار علمی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1397
  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، رئیس شورای سیاست گذرای انفورماتیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1394←1396
  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، مدیر گروه مکاترونیک- سرپرست راه اندازی گروه آموزشی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین 1393←1394
  • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1390

Ph.D ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1381 ← 1385

فعالیت های علمی