اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
 • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
 • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک ، استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82088413
اتاق : 2-322
 • پست الکترونیکی

TaarLab

آزمایشگاه:  تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران 

وب سایت آزمایشگاه:http://www.taarlab.com/en/

Google Scholar

برای تعیین وقت ملاقات: https://mehdi-talemasouleh.youcanbook.me/

 • 369 ارجاعات
 • 11 h-Index

پروفایل

 • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک ، استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک 1396←1397
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول تولید و انتشار اخبار علمی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1397
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، رئیس شورای سیاست گذرای انفورماتیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1394←1396
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، مدیر گروه مکاترونیک- سرپرست راه اندازی گروه آموزشی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1390

Ph.D ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1381 ← 1385

فعالیت های علمی