اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله 

,استادیار
 • دانشگاه تهران , مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول تولید و انتشار اخبار علمی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک , استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 2-322
 • 334 ارجاعات
 • 11 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
 • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک , استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول تولید و انتشار اخبار علمی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران , رئیس شورای سیاست گذرای انفورماتیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران , مدیر گروه مکاترونیک- سرپرست راه اندازی گروه آموزشی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین
 • دانشگاه تهران , مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
 • دانشکده علوم و فنون نوین , معاون امور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه لاوال , مهندسی مکانیک

1381 ← 1385

M.Sc , دانشگاه لاوال , مهندسی مکانیک

1385 ← 1386

Ph.D , دانشگاه لاوال , مهندسی مکانیک

1386 ← 1389

Post doc , دانشگاه لاوال , مهندسی مکانیک

1389 ← 1390

فعالیت های علمی