اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال

مهدی کمال    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4212
اتاق: 1-410
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های خیلی فشرده 8101446 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/27(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1