اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 4997
اتاق : 2-712

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی