اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084997
اتاق : 2-712
  • پست الکترونیکی

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه پژوهشی 61119770 ساختمان جدید،-101