اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084997
اتاق : 2-712
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی توام نرم افزاروسخت افزار 8101612 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/06 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر1 8101489 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 02 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی توام نرم افزاروسخت افزار 8101612 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی توام نرم افزاروسخت افزار 8101612 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1