اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084329
اتاق : 2-702

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1357 ← 1359

Ph.D ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1359 ← 1364

فعالیت های علمی