اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط 

,استادیار
 • دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه , عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر , عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • دانشگاه صنعتی شریف , عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه تهران , نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9795
اتاق : 2-306
 • 185 ارجاعات
 • 8 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه تران , دبیر کمیته مالی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز
 • دانشگاه تهران , نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه صنعتی شریف , عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر , عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه , عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی