اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط

محمد نشاط    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9795
اتاق: 2-306
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام نوع تلفن آدرس
تراهرتز فوتو الکترونیک پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 8101072 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نورفوریه 8101491 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه