اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی 

,استاد
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -پردیس دانشکده های فنی , رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 4221
اتاق : 2-734

پروفایل

 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -پردیس دانشکده های فنی , رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش رباتیک و هوش مصنوعی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته جذب و استخدام
 • پردیس فنی دانشگاه تهران , رئیس موسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات
 • پردیس دانشکدههای فنی , رییس موسسه پژوهش در رباتیک, هوش مصنوعی و علوم اطلاعات
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست گرایش هوش ماشین و رباتیک
 • گروه مهندسی برق و کامپیوتر , راه اندازی آز رباتهای متحرک
 • گروه مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آز هوش ماشین و رباتیک
 • دانشکده فنی , مسئول برگزاری دومین مسابقه سالانه رباتیک
 • دانشکده فنی , مسئول برگزاری دومین مسابقه سالانه رباتیک
 • گروه مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه رباتیک شناختی
 • گروه مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آز هوش ماشین و رباتیک

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی