اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82089756
اتاق : 2-510
  • 350 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

فعالیت های علمی