اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده 

,استاد
  • دانشگاه تهران , عضو کمیته نانوتکنولوژی دانشکده فنی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسئول آزمایشگاه نانوالکترونیک
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4905
اتاق : 1-124

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسئول آزمایشگاه نانوالکترونیک
  • دانشگاه تهران , عضو کمیته نانوتکنولوژی دانشکده فنی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc , واترلو , مهندسی برق

1107 ← 1371

Ph.D , واترلو , مهندسی برق

1107 ← 1375

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی برق

1362 ← 1367

فعالیت های علمی