اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1362 ← 1367

Ph.D ، واترلو ، مهندسی برق

1107 ← 1375

M.Sc ، واترلو ، مهندسی برق

1107 ← 1371

فعالیت های علمی