اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084971
اتاق : 1-412