اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
  • 842 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق

1971 ← 1975

M.Sc ، گراتس ، مهندسی برق

1967 ← 1971

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

1967 ← 1971

فعالیت های علمی