اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه روشنایی فنی
  • سازمان توانیر , عدم اعلام

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , گراتس , مهندسی برق

1967 ← 1971

M.Sc , گراتس , مهندسی برق

1967 ← 1971

Ph.D , گراتس , مهندسی برق

1971 ← 1975

فعالیت های علمی