اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی

حسین محسنی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4371
اتاق: ساختمان فشارقوی-25
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایمان احمدی جنیدی بررسی تأثیر عوامل پیر سازی مصنوعی مقره های پلیمری بر روی مشخصات آنها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
امیرهوشنگ آزادی آقا بابا روش پید انمودن ضرایب جریمه در پخش باراقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1370
مسعود آزموده تعیین فرکانس های طبیعی، سیم پیچ ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1369
حسین اسماعیلی مطالعه و بررسی انواع سیگنالهای تخلیه جزئی جهت تشخیص منبع آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
رامین آقازاده بررسی پستهای فشار قوی خازنی و مشکلات مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1381
صدیقه امینیایی کاهش نوسانات ولتاژـ فلیکر توسط جبران کننده های نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1376
گئورک بابا ملک قره بتیان مدل سازی سیم پیچ ترانسفورماتور جهت بررسیهای حالات گذرای خیلی سریع دکتری دانلود 1376
پیمان بزرگانی بررسی اضافه ولتاژهای موقت ناشی از وقوع فرورزنانس در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1375
پژمان پورمحمدیان روشی نوین برای کلید زنی بدون جرقه تابع جریان و ولتاژ با استفاده از حرکت فلزات مایع دکتری دانلود 1389/03/19
یاسر تک زارع مدل سازی حالت های گذرای ترانسفورماتورهای اندازه گیری به منظور جبرانسازی خطای حاصل از این تجهیزات کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
امرالله جبارزارع طراحی شبیه سازی و ساخت مدار متراکم کننده پالس مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1373
اسماعیل جلالی فر بررسی رفتار جریان نشتی مقره‌های پلیمری در شرایط مختلف تحت ولتاژهای فشارقوی متناوب و مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
امیر محمد جمالی تعیین مکان تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت با مدل سازی سیم پیچ کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علی حریری بررسی و مدلسازی جریان هجومی در ترانسفورماتور توسط کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1369
سعید حسن زاده بررسی پدیده جرقه زنی های چند باره �لیدهای خلا و اثرات آن بر سایر عناصر شب�ه کارشناسی ارشد 1385
سعید حسن‌زاده بررسی پدیده جرقه زنی‌های چندباره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرهاد حق جو تخلیه جزئی در میدان غیر یکنواخت و رابطه آن با نوع و میزان آن گازهای حل شده در روغن عایق کارشناسی ارشد دانلود 1373
حسن حمیدی بررسی تاثیر عوامل موثر بر افزایش جریان نشتی برقگیر با روش شبیه¬سازی المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/14
علی حمزه ساروی مدل سازی مشروح سیم پیچ ترانسفورماتور با کمک روش اجزا محدود جهت تحلیل خطای حلقه کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
امیر خداکرم زاده توزیع امواج ضربه ای در سیم پیچی ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد 1369
جابر داداشی مدل سازی آزمایشگاهی تخلیه الکتریکی تحت شرایط شروع و گسترش جرقه باند خشک در مقره های پلیمری آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
میلاد یدالهی بهینه سازی طراحی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش های هوشمند بهینه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/06
علیرضا دانشپوی کاربرد روش FINITE ELEMENT درتحلیل میدانهای مغناطیسی ماشینهای الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1370
پیمان دردی زاده بصیر آباد شبیه سازی و طراحی یک درایو الکترومکانیکی جهت استفاده در کلیدهای فوق سریع کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
پرویز دهدار روند بررسی امکان اندازه گیری پالس های تخلیه جزئی به کمک پیچک روگوفسکی (Rogowski Coil ) کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی دولتیان شیروان نیروهای وارد بر سکسیونرهای فشارقوی ناشی از خطاهای اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
احمد راشدی کنترل پذیری شبکه با توجه به کارکرد کلیدهای قدرت کارشناسی ارشد 1372
احمد راشدی کنترل پذیری شبکه با توجه به کار کرد کلیدهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1372
مسعود رجبی تعیین سطوح عایقی پستهای 400 کیلوولت با توجه به محیط ونوع پست کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد صادق رحیمی آزمونهای الکتریکی غیر تخریبی درکابل فشار قوی کارشناسی ارشد دانلود 1367
ابراهیم رحیم پور توزیع ولتاژضربه و ولتاژ انتقالی درسیم پیچهای ترانسفوماتور کارشناسی ارشد دانلود 1374
علیرضا رضازاده ولوجردی کنترل برداری موتور سنکرون با توان بسیار بالا به همراه مشاهده و جبران خطای مدولاسیون ناشی از اعمال سیگنال PWM بهینه دکتری دانلود 1380
علیرضا رضازاده ولوجردی کنترل مقاوم موقعیت موتور D. C با بار غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1372
افشین رضایی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری دانلود 1385
افشین رضائی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری 1385
افشین رضائی زارع طراحی ترانسفورماتور متغیر خطی500KVA کارشناسی ارشد دانلود 1379
هادی رضوانی طراحی بهینه استاتیکی و دینامیکی شبکه های توزیع کارشناسی ارشد 1374
آرین سعادت مهر محاسبه اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در ترکیب خط و ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1373
سهند سیفی تاثیر وصل راکتور شانت بر ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
جمال شاکری بررسی ارتباط بین میزان تخلیه‌جزئی آشکارشده و تخلیه‌جزئی واقعی در سیم‌پیچ ترانسفورماتورها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
امیرعباس شایگانی اکمل ارزیابی سیستـم عایقی با استفـاده از انـدازه گیری پاسخ دی الکتریک دکتری دانلود 1384
محسن شاهواروقی فراهانی آشکار سازی وتجزیه و تحلیل پالسهای تخلیه جزئی در عایقهای الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1374
جعفر شیخ زاده مدلسازی و مقایسه رفتاری انواع سیم پیچهای دیسکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
یدالله شیخ قمی حفاظت دیفرانسیل خطوط با استفاده از خط پیلوت کارشناسی ارشد دانلود بی ت
مصطفی شفیعی روشهای مدلسازی حلقه میسترزیس کارشناسی ارشد دانلود 1370
پیمان شمس اللهی مدلسازی کامپیوتری امواج سیار بر روی خطوط انتقال موازی کارشناسی ارشد دانلود 1369
یوسف شهبازی آیت بررسی محدود کننده های جریان با استفاده از مشخصه غیر خطی مواد مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
شهرام صالحی تعیین اثر علامت ولتاژ در آتش شدن جفت کره های ژنراتور ضربه کارشناسی ارشد دانلود 1372
وحید صرفی تخمین رطوبت پرسبورد ترانسفورماتور قدرت به کمک اندازه گیری دینامیک رطوبت در روغن آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
محمد حامد صمیمی مدل سازی اندازه گیری جریان در CT های نوری و اثر مواد غیرایده آل نوری بر عملکرد آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/23
محمد حامد صمیمی تشخیص قدرت تحمل اتصال‌ کوتاه ترانسفورماتور بر اساس ترکیب روش‌های اجزای محدود و تحلیل پاسخ فرکانسی دکتری دانلود 1395/11/16
هاشم علیپور بررسی اثرات جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت بر روی ژنراتورسنکرون و راههای کاهش این جریان کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامرضا علینقیان مدل جعبه سیاه کلیدهای فشار قوی برای شبیه سازی شبکه‌های قدرت بهنگام کلیدزنی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علینقیان . غلامرضا مدل جعبه سیاه �لید های فشار قوی برای شبیه سازی شب�ه های قدرت بهنگام �لید زنی کارشناسی ارشد 1385
پدرام غرقابی طراحی پارامترهای بهینه سیستم شکل دهی فلزات با استفاده از پالس های الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
میرفتاح فتاح قره باغ انتقال جریان خطا در سطوح ولتاژهای مختلف در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1370
اشکان فرازمند بررسی عملکرد ترانسفورماتور سه فاز توزیع تحت بارهای غیرخطی و ولتاژ غیرسینوسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حسن فرقانی روشهای اندازه گیری مقاومت ویژه و تعمیم آن در مقاومت دکل زمین دولایه کارشناسی ارشد دانلود 1374
ابوذر فلاح بهبود وصل مجدد تکفاز با استفاده از راکتور نوترال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
مونا قاسمی مدل سازی تخلیه حایل دی الکتریک (DBD) برای کاربردهای فشار قوی الکتریکی دکتری دانلود 1391/04/06
مریم قالیچیها تعیین درجه حرارت گذرای کابلهای انتقال نیرو در حالتهای اتصال کوتاه و اضطراری کارشناسی ارشد دانلود 1373
مهیار قلی زاده مطالعه تاثیر همزمان رطوبت، اشعه ماورای بنفش و ولتاژ بر روند پیری مقره‌های پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
علیرضا کریمی بررسی مشخصات قوس الکتریکی در کلیدهای فشار متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1386
میلاد کریمی تاثیر پارامترهای محیطی بر روی عملکرد تخلیه جزئی در سیستم عایقی کاغذ– روغن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
رضا کریم پور موزیرجی تخمین تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور سه فاز توزیع در بارهای غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/25
محمدتقی کشاورزی تلفات ناشی از شارهای پراکنده در ترانسفور ماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی گودرزی تحلیل حرارتی قرصهای برقگیر اکسید فلز کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا مجذوبی مدلسازی و تحقیق آزمایشگاهی اثر آلودگی و تابش ماورای بنفش بر روی شکست عایقی مقره های پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/14
عباس محسنی طراحی بهینه ترانسفو ماتور توسط کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1370
میلاد محمد حسین تاثیر جریان القایی ژئومغناطیسی بر ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
محسن میرزائیان دهکردی مقایسه روش بارهای فرضی و روش اجزاء محدود درحل میدانهای پتانسیل کارشناسی ارشد دانلود 1374
امیرحسین مستجابی بررسی و مدل سازی شکست ضربه در عایق های الکتریکی مایع کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/19
ادریس مظفری بررسی فنی و اقتصادی قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در ساختارهای موازی و آماده به کار کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/26
محمد معینی منش افزایش تلفات کابلها در مجاورت همدیگر کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا مقتدر محاسبه نیروهای جریان اتصال کوتاه در سیم پیچ ترانسفور ماتور کارشناسی ارشد دانلود 1374
علیرضا مناف زاده محاسبه میدانهای پتانسیل کارشناسی ارشد دانلود 1369
علی موسوی محاسبه تلفات هارمونیکی هسته ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/26
علی نادریان جهرمی طراحی ترانسفورماتور آزمایشگاهی کاسکاد 3 پله 750 کیلو ولت 2 آمپر کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی نادریان جهرمی مدلسازی و ارزیابی شکست الکتریکی مقره های آلوده فشار قوی دکتری دانلود 1384
علیرضا نائینی طراحی و ساخت بالاست الکترونیک با قابلیت اصلاح ضریب توان برای لامپ بخار سدیم 600 وات کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/31
عبدالحسین نجاتعلی محاسبه میدان الکتریکی سه بعدی برای محیطهای غیر همگن و غیر ایزوتروپ کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمدحسین نوبختی تجزیه و تحلیل سیگنال های تخلیه جزئی در روغن ترانسفورماتور و مقایسه آن با محیط های دیگر کارشناسی ارشد دانلود 1375
طاهره نوری بررسی نیروهای ناشی از جریان هجومی برروی سیم پیچهای ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
عباس همدانی اصلی بررسی رفتار دینامیکی ژنراتور به ازای تحریک های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1375
محسن وهابی جداسازی ذرات فرو مغناطیس از خاک چینی توسط میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1378

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه جریان قوی الکتریکی پژوهشی ساختمان فشارقوی
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس آموزشی
مدل شبکه های قدرت آموزشی
مقره های پلیمری پژوهشی ساختمان فشارقوی
فشارقوی الکتریکی پژوهشی 61114370 ساختمان فشارقوی
فشارقوی الکتریکی آموزشی 61114370 ساختمان فشارقوی
مدل شبکه های قدرت پژوهشی 61114371 ساختمان فشارقوی
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 8101108 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 05 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 06 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه عایقها و فشارقوی 8101036 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه عایقها و فشارقوی 8101036 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:30) نامشخص ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی فشارقوی وعایقها 8101156 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فشارقوی پیشرفته 8101615 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
ماشینهای الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
عایقها و فشار قوی 8101268 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه عایقها و فشارقوی 8101036 1 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1