اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان

مریم صباغیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9725
اتاق: 2-410
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرداد ثابت تشخیص خواب آلودگی بر اساس پردازش تصاویر صورت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
نیما حاجی عبدالرحیم Capacity of SC-FDMA Systems Considering Channel and Hardware Impairments کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
بهزاد خمیدهی تخصیص منابع در فراسوی شبکه‌های فمتوسل کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/13
اسحاق دهملائیان همگاه سازی زمانی کور در گیرنده های تک حامل با دسترسی چندگانه به صورت پراکنده در حوزه ی فرکانس(SC-IFDMA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
کیمیا شمائی قهفرخی همگاه سازی در سیستم های تک حامل با دسترسی چندگانه ی حوزه ی فرکانس (SC-FDMA) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/12
آرش عبادی شهریور بررسی روش‌های دسترسی چندگانه بر مبنای SC-FDMA کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/25
علی فرسیابی بررسی روش های کارآمد جهت حذف پیشوند گردشی از سیستم های SC_FDE کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/21
علی کریمی دهکردی استفاده از روش های مخابرات همیاری در سیستم های SC-FDMA کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمود مجرد کیاسرائی طراحی شکل‌موج‌های چندحاملی مناسب برای نسل پنجم مخابرات سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهرا مختاری به کارگیری تبدیل فوریه ی کسری در سیستم های مخابراتی بر مبنای پردازش فرکانسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
محمد امیر میردامادی حسگری طیفی سیگنال های SC-FDMA در رادیوی شناختگر کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/02
زهرا موسوی پردازش چند سلولی در سیستم های SC-FDMA فراسو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات 1 8101354 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تئوری کدینگ 8101172 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مخابرات چند رسانه ای بی سیم 8101670 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
تئوری کدینگ 8101172 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
مخابرات 1 -8101354 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1