اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9725
اتاق : 2-410

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری , کارلتون , مهندسی برق

1383 ← 1387

فعالیت های علمی