اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9725
اتاق : 2-410
  • 305 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کارلتون ، مهندسی برق

1383 ← 1387

فعالیت های علمی