اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4225
اتاق: 2-609
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن آبنیکی بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
بهزاد آریا بررسی اثر هارمونیک ها برروی عملکرد رله های حفاظتی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حامد اسدی جلوگیری از فروپاشی ولتاژ در شبکه های قدرت بر مبنای حفاظت گسترده شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد اسدی جلوگیری از فروپاشی ولتاژ در شب�ه های قدرت برمبنای حفاظت گسترده شب�ه کارشناسی ارشد 1385
احد اسماعیلیان مکان یابی خطا و بررسی عملکرد رله دیستانس در خطوط انتقال موازی با جبران سری کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/05
عباس افشار حفاظت تطبیقی خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد آقاجانی دلاور بررسی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی رله دیفرانسیل حفاظت ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی امینی بهبود حفاظت قطع تحریک و خروج از همگامی ژنراتور سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
محمد صادق آهنگرآذربایجانی بـررسی مشـکلات و ارائه راه حل بـرای حفاظت دیستانس خطوط دو مـداره کارشناسی ارشد دانلود 1383
روح اله بازیار بهبود حفاظت کابل‌های فشار قوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
رضا بخردیان بررسی تاثیر نوسان توان بار غیرخطی بر ژنراتور متصل به شبکه ی توزیع و کاهش اثرات آن با بکارگیری چرخ لنگر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
فیروز بدرخانی آجائی بررسی تاثیر پاسخ گذاری ترانسفورمرهای اندازه گیری بر عملکرد رله دیستانس و معرفی الگوریتم ها مناسب برای بازسازی سیگنال ها اندازه گیری شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
محمدرضا برادر تاثیر جبران سازی سری خط انتقال بر عملکرد رله های امپدانسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/01/28
محمدرضا بی غرض حفاظت خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از روش مقایسه فاز کارشناسی ارشد دانلود 1382
سهند پرنیانی بهبود عملکرد حفاظت پشتیبان خطوط انتقال با استفاده از اطلاعات گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/18
امیر پیروز قلعه ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حذف بار در سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
عباس ترکمانی Investigating current transformer partial saturation and proposing practical approaches to tackle such a problem کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
پیمان جعفریان حفاظت تطبیقی رله دیستانس خطوط انتقال دکتری دانلود 1389/08/18
وحید جلیلی مرندی بررسی الگوریتم های تخمین فرکانس در شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد چهرقانی بزچلوئی حفاظت گسترده سیستم های قدرت در برابر نوسانات زاویه ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن حمزه بهبود حفاظت ضد جزیره ای در شبکه های توزیع دارای منابع فتوولتاییک کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
حسن خراشادی زاده حفاظت دیستانی خطوط انتقال انرژی با استفاده ازروش شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدرضا داداش زاده طاهونچی مدلسـازی دینامیـک و ارزیابـی الگوریتـم هـای حـذف بار شبکـه قـدرت کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی داورپناه بهبود عملکرد رله های حفاظتی دیجیتال به هنگام مواجهه با حالات گذرای CT و CVT دکتری دانلود 1392/01/31
مهدی داور پناه بارزدایی تطبیقی در سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1384
حامد دشتی بهبود حفاظت ترانسفورماتور قدرت با روش ترکیبی دکتری دانلود 1393/06/15
حامد دشتی بررسی مشکلات اشباع در حفاظت دیفرانسیل باسبار و ارائه راه حل برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
حامد دشتی بررسی مشکلات اشباع CT در حفاظت دیفرانسیل باسبارو ارائه راه حل برای آن کارشناسی ارشد 1386/03/30
رضا دهقان حفاظت دیجیتالی خطوط انتقال جبران شده بوسیله خازن سری کارشناسی ارشد دانلود 1382
�دیور / علی ارائه الگوریتم مناسب جهت باز بست تطبیقی خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد 1384
ایمان رجائی بررسی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون در پستهای فشار قوی کارشناسی ارشد دانلود 1381
پوریا رجب زاده طراحی و ساخت رله جریانی حفاظت اضافه دمای خطوط هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
ابوذر رحمتی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1386/09/28
ابوذر رحمتی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا رزاقی بررسی پایداری گذرای مولدهای سنکرون مقیاس کوچک متصل به شبکه توزیع و حفاظت آن ها در برابر ناپایداری کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/03
افشین رضایی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری دانلود 1385
افشین رضائی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری 1385
جواد زارع بهبود عملکرد حفاظت پشتیبان خطوط انتقال با استفاده از داده های فازوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
امیرحسین زارع سخویدی بهبود حفاظت موتورهای فشار متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حامد زارع میرک آباد بهبود حفاظت خطوط سه ترمیناله کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/26
فرزاد ژاله فر مدلسازی و بهبود روش حفاظت ترانسفور ماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزاد ژاله فر مدلسازی و بهبود روش حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد 1384
هیرش سیدی ارائه الگوریتم های حذف بار ترکیبی تطبیقی به منظور حفاظت بهینه سیستم قدرت دکتری دانلود 1387/06/26
هیرش سیدی حفاظت خطوط انتقال قدرت با استفاده از سیگنالهای مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد امین سراجیان اولویت گذاری ارسال سیستم اتوماسیون درحالات چند گانه سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
اکبر شرفی استفاده از امواج سیار و روش‌های ترکیبی در حفاظت سریع خطوط انتقال موازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مصطفی شریف زاده حفاظت بهینه خطوط موازی و خطوط با القای متقابل کارشناسی ارشد 1386/06/11
توحید شکاری طرح حذف بار فرکانسی تطبیقی گسترده و بازوصل بار با در نظر گرفتن قیود پایداری ولتاژ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/23
علیرضا صفاریان جلوگیری از ناپایداری سیستم قدرت با روشهای بارزدایی ترکیبی دکتری دانلود 1390/02/18
محمد صفری مقدم توچاهی بررسی مش�لات روش حفاظتی دیستانس خطوط انتقال و ارائه تنظیمات مناسب برای نواحی حفاظتی رله دیستانس کارشناسی ارشد 1385
محمد صفری مقدم توچاهی بررسی مشکلات روش حفاظتی دیستانس خطوط انتقال و ارائه تنظیمات مناسب برای نواحی حفاظتی رله دیستانس کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/22
معین عابدینی ترکیب سیگنال های ولتاژ و فرکانس جهت حذف بار مناسب در شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/03
محمدعلی عاتفی اندازه گیری توان اکتیو وراکتیو در محیط هارمونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد علی عاتفی بهبود حالات گذرای سیستم قدرت توسط روش کلیدزنی کنترل شده دکتری دانلود 1392/05/05
محمد علی عاتفی اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو در محیط هارمونیکی کارشناسی ارشد 1386/06/12
صادق عزیزی مکان‌یابی گسترده خطا در شبکه‌های قدرت دکتری دانلود 1394/10/26
امیر قاسمی بهبود حفاظت خطوط موازی چندترمیناله کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق مبتنی برشاخص ریسک کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
علی کدیور ارائه الگوریتم مناسب جهت باز بست تطبیقی خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1384
یاشار کر Mitigating Islanded Mode SSSG Mechanical Oscillations caused by Electrical Arc Furnaces کارشناسی ارشد دانلود 1395/01/25
بهزاد کیوانی عیدی بازبست تطبیقی تک فاز با در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مهدی گلچوب فیروزجایی Modifying the transformer thermal model to design a comprehensive overload relay کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
حسین گلزار بررسی فنی و اقتصادی استفاده از حفاظتها و کنترلهای پیشرفته به منظور افزایش انتقال توان در سیستم های قدرت تجدید ساختاریافته کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
امیر حسین محمدزاده نیاکی بررسی پدیده ناپایداری ولتاژ، روش های تشخیص این پدیده و بهبود روش های موجود کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
سلمان مشایخ بررسی پدیده نوسان توان روشهای موجود برای تشخیص آن و ارائه پیشنهاد هایی برای تکمیل این روشها کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/05
مرتضی مهدوی بهبود روش های تشخیص بروز و پایداری نوسان توان در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
علی نادریان جهرمی مدلسازی و ارزیابی شکست الکتریکی مقره های آلوده فشار قوی دکتری دانلود 1384
سامان نصیری تعیین حداقل طول خط انتقال برای پوشش مناسب توسط رله دیستانس و بهبود حفاظت آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی هوشیار حفاظت دیفرانسیل توان برای ترانسفورمرهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/14
سید محمد صادق وجدان بهبود و تسریع عملکرد زون‌های پشتیبان رله دیستانس کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/20

نام نوع تلفن آدرس
رله و حفاظت آموزشی 61114312 ساختمان قدیم - طبقه دوم
حفاظت دیجیتال پژوهشی 61119708 ساختمان قدیم - طبقه دوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
رله وحفاظت سیستمها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت 8101687 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
رله وحفاظت سیستمها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1