اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند 

,استاد
 • , Associate Chair
 • , Associate Chair
 • دانشکده برق و کامپیوتر , مسیول آز حفاظت دیجیتال
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4225
اتاق : 2-609

پروفایل

 • دانشکده برق و کامپیوتر , استاد راهنمای دانشجویان
 • دانشکده برق و کامپیوتر , مسیول آز حفاظت دیجیتال
 • پردیس فنی , عضو شورای اموزشهای عالی تخصصی
 • دانشکده برق و کامپیوتر , معاون اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • انستیتو الکتروتکنیک , معاون اداری مالی انستیتو الکتروتکنیک
 • دانشگاه تهران , عضو شورای اموزشهای و برنامه ریزی قطب فنی مهندسی
 • دانشکده برق و کامپیوتر , سرپرست کارگاه برق
 • , Associate Chair
 • , Associate Chair
 • شرکت مدیریت شبکه برق ایران , عضو کمیته تحقیقات
 • , Part time consultant in the area of power system automation, protection, control and monitoring
 • , Head of Power Group
 • , Tutor
 • , Teaching Assistant
 • , Project Engineer
 • , Chief Electrical Engineer

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , مهندسی برق

1362 ← 1367

M.Sc , University of Calgary , مهندسی برق

1371 ← 1373

Ph.D , University of Calgary , مهندسی برق

1373 ← 1377

فعالیت های علمی