اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی