اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

،(مرحوم)

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -
  • پست الکترونیکی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی