اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن شیوا

محسن شیوا (مرحوم)

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی