اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084915
اتاق : 2-512

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

M.Sc ، Essex ، مخابرات

1363 ← 1365

Ph.D ، Essex ، مهندسی برق

1364 ← 1369

فعالیت های علمی