اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 4978
اتاق: 1-324
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
داود حسنی فر مدلسازی . شبیه سازی مولد ترکیبی بادی ـ دیزلی همراه با بار محلی موتور القایی با در نظر گرفتن سیستم های کنترلی گاورنر، تنظیم ولتاژ و سیستم تنظیم باد کارشناسی ارشد دانلود 1380
داود حسنی فر مدلسازی . شبیه سازی مولد ترکیبی بادی ـ دیزلی همراه با بار محلی موتور القایی با در نظر گرفتن سیستم های کنترلی گاورنر، تنظیم ولتاژ و سیستم تنظیم باد کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدرضا سطوتی کنترل با رفتار برتر موتور القایی خطی با جبران سازی اثر انتهایی در آن کارشناسی ارشد 1384
محمدرضا سطوتی کنترل با رفتار برتر موتور القایی خطی با جبران سازی اثر انتهایی در آن کارشناسی ارشد 1384
حیدر عباسیان بررسی و شبیه سازی اثراشباح بر عملکرد دائمی وگذرای موتورهای القایی کارشناسی ارشد دانلود 1377
حیدر عباسیان بررسی و شبیه سازی اثراشباح بر عملکرد دائمی وگذرای موتورهای القایی کارشناسی ارشد دانلود 1377
حمید رضا عبداللهی شبیه سازی حالت گذرای موتور سنکرون مغناطیس دائم قطب برجسته (lpmsm) برای سرو و داریوها کارشناسی ارشد دانلود 1376
حمید رضا عبداللهی شبیه سازی حالت گذرای موتور سنکرون مغناطیس دائم قطب برجسته (lpmsm) برای سرو و داریوها کارشناسی ارشد دانلود 1376
واثقی پناه تخمین پارامترهای ماشین سنکرون به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1373
واثقی پناه تخمین پارامترهای ماشین سنکرون به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1373

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
ماشین های الکتریکی 3 8101458 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه