اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 4978
اتاق: 1-324
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمههمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشین های الکتریکی 3 8101458 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
ماشین های الکتریکی 3 8101458 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه