اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4316
اتاق: 1-209
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه