اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4316
اتاق: 1-209
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیل اطلاعاعی جهت یابی سیگنالهای ساکن دوری کارشناسی ارشد دانلود 1374
محسن افراسیابی توزیع بهینه بیت و توان در سیستم های مبتنی بر OFDM کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/30
محسن افراسیابی توزیع بهینه بیت و توان درسیستم های مبتنی بر OFDM کارشناسی ارشد 1385
محمد آقابابایی علویجه تخصیص منابع در سیستمهای رادیو شناختی به روش توزیع شده و با رویکرد تئوری بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عباس اکبرپور کاسگری آشکارسازی سیگنال های فراپهن باند پالسی با استفاده از سنجش فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علی الفت جهت یابی و آشکارسازی چندکاربره در سیستم های CDMA دکتری دانلود 1382
عبدالحمید امیر حاجی تئوری، ویولت و کاربرد در پردازش سیکنالهای صوتی کارشناسی ارشد دانلود 1374
عمید بخت آزاد روشهای بهینه فیلتر کردن سیگنامهای ساکن دوری کارشناسی ارشد دانلود 1372
امین بنی طالبی دهکردی بهینه سازی نهان نگاری بر مبنای معیارهای کیفی-ادراکی تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
مجتبی بهشتی ترمیم کورکانالهای مخابراتی دیجیتال با استفاده از آمارگان مراتب بالا کارشناسی ارشد دانلود 1378
آیدین بهناد تحلیل پوشش دهی و پیوستگی در شبکه های بی سیم سیار دکتری دانلود 1390/12/10
رضا پسند شانجانی مدلسـازی و تخمیـن کانال های فوق پهن بانـد کارشناسی ارشد دانلود 1384
اشکان جلیلی مدلسازی بیتی استاندارد 802.20 IEEE و بررسی روش ها و مشکلات پیاده سازی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
محسن حسینی نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
آرش خبازی باسمنج تخصیص توان در شبکه های همیار با قید میزان آگاهی از کانال ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/14
شهاب رحمانیان طراحی و مدلسازی بخش باندپایه فرستنده گیرنده رادیویی EBOC DAB کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسن رضایی خیر آبادی همسو سازی تداخل در شبکه های بی سیم سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
محسن روحانی تشخیص و ارزیابی کیفیت ویدئو به صورت بدون مرجع (NR) با کارایی روشهای مرجع کاهش یافته (RR) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/19
حمید زارع دوست تخمین مولفه های فرکانسی سیگنالهای پریودیک و شبه پویودیک با استفاده از بالگ فیلتر IIR وفقی کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد شاه محمدی استفاده از کدینگ برای تحقق دیوار سیتی همیار در شبکه مخابراتی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرشید عباس علیزاده شبدیز جبران کننده وفقی کانال HF کارشناسی ارشد دانلود 1370
علی عبدی مساله جمع بردارهای تصادفی و کاربردهای آن درمهندسی مخابرات کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمدرضا غلامی همسانسازی کور در DSL کارشناسی ارشد دانلود 1381
ا�بر قاسمی بررسی روش های آش�ار سازی در سیستم های فوق باند وسیع کارشناسی ارشد 1385
اکبر قاسمی بررسی روش های آشکارسازی در سیستم هاب فوق باند وسیع کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا قیامتیون طراحی ساختار شبکه و مدیریت تداخل در شبکه های WIMAX کارشناسی ارشد 1386/06/24
علیرضا قیامتیون طراحی ساختار شبکه و مدیریت تداخل در شبکه های Wimax کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد قوامی فیلترهای وفقی IIR تاخیر دار الگوریتم ها، همگرایی و کاربرد در متعادل سازی HDSL دکتری دانلود 1372
بهراد محبوبی آش�ار سازی چند �اربره توربو و دایو رسیتی فضای کارشناسی ارشد 1385
بهزاد محبوبی آشکارسازی چند کاربره توربو و دایورسیتی فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
فرزاد مقیمی تخمین آفست زمانی و فرکانسی در سیستم های OFDM کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
حامد ملکی تخصیص منابع در سیستمهای MIMO-OFDM کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/01
بهروز مهام بررسی استفاده از �دهای زمان و فضا در مخابرات همیار کارشناسی ارشد 1385
بهروز مهام بررسی استفاده ار کدهای زمان و فضا در مخابرات همیار کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد نکویی تخصیص منابع جهت افزایش گذردهی در شبکه های WiMax کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد نکویی تخصیص منابع جهت افزایش گذر دهی در شبکه هایWIMAX کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه