اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی (بازنشسته)

,استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4316
اتاق : 1-209

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته , تهران , مهندسی برق

1344 ← 1349

M.Sc , Essex , مهندسی برق مخابرات

1353 ← 1354

Ph.D , Essex , مهندسی برق

1354 ← 1357

فعالیت های علمی