اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4932
اتاق : 2-507

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی اصفهان , مهندسی برق- گرایش کنترل

1378 ← 1382

M.Sc , تهران , مهندسی برق- گرایش کنترل

1382 ← 1384

Ph.D , تهران , مهندسی برق- گرایش کنترل

1384 ← 1389

فعالیت های علمی