اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
  • 845 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

1967 ← 1975

M.Sc ، آریزونا ، مهندسی برق

1971 ← 1978

Ph.D ، آریزونا ، مهندسی برق

1974 ← 1981

فعالیت های علمی