اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
  • 845 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی